memberptscoop-rs
630331-Covid19-01-rs
previous arrow
next arrow

ทันข่าวสหกรณ์ฯ

ข่าวสารสมาคม

สส.สท. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบที่ 8/2566 อายุระหว่าง 20 – 70 ปี

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
สมาคม ชุดที่1 ในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบให้รับ
สมัครสมาชิกประเภทสามัญและประเภทสมทบ ในรอบที่ 8/2566 อายุระหว่าง 20-70 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.
2545 ถึงปี พ.ศ. 2495) รับสมัครวันที่ 1-31 ธันวาคม 2565

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

28 พฤศจิกายน 2022

กกส.

ประกาศผลการสรรหาประธานกรรมการและกรรมกรดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด

ตามที่คณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด ได้กำหนดให้สมาชิกไปใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ โดยการลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า  เมื่อวันที่  5  พฤศจิกายน  2565  และลงคะแนนสรรหา ณ หน่วยสรรหาที่กำหนด เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นั้น คณะกรรมการกลางฯ ได้รับรายงานผลการรวมคะแนนสรรหาทุกหน่วยสหกรณ์แล้ว     และได้พิจารณาในคราวประชุม  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565   มีมติเป็นเอกฉันท์โดยวินิจฉัยว่า

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

28 พฤศจิกายน 2022

กกส.

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ที่ 12 อำเภอเด่นชัย ถึงแก่กรรม

ตามประกาศคณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ประกาศให้นายชัยแก้ว  สวิง เป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ที่ 12 อำเภอเด่นชัย หมายเลข 1 ไปแล้วนั้น

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

27 ตุลาคม 2022

กกส.

เปลี่ยนแปลงหน่วยสรรหา

ตามประกาศคณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เรื่อง กำหนดหน่วยสรรหาและหน่วยนับคะแนน ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565  นั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก  คณะกรรมการกลางฯ  จึงประกาศเปลี่ยนแปลงหน่วยสรรหา ดังนี้

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

27 ตุลาคม 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ

สส.สท. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบที่ 8/2566 อายุระหว่าง 20 – 70 ปี

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
สมาคม ชุดที่1 ในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบให้รับ
สมัครสมาชิกประเภทสามัญและประเภทสมทบ ในรอบที่ 8/2566 อายุระหว่าง 20-70 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.
2545 ถึงปี พ.ศ. 2495) รับสมัครวันที่ 1-31 ธันวาคม 2565

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

28 พฤศจิกายน 2022

แจ้งปิดปรับปรุงระบบเน็ตเวิร์คชั่วคราว

เนื่องจากสหกรณ์ฯ จะดำเนินการปรับปรุงระบบเน็ตเวิร์คในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ฯ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลและปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาระบบสำรองข้อมูลและโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ฯ เพื่อป้องกันกรณีเกิดปัญหาระบบล่ม

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

28 กันยายน 2022

เลขบัญชีธนาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

หากสมาชิกโอนเงินแล้ว กรุณาโทรแจ้งฝ่ายการเงิน ทันที โทร. 081-9981116
หรือแจ้งโอนเงินผ่านทางไลน์การเงิน ID: 0819981116

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสหกรณ์ฯ

สำหรับระบบ Andriod

สำหรับระบบ iOS

ติดต่อสหกรณ์ฯ