มาตรการป้องกันไวรัสโควิด2019 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด