Home

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ทันข่าวสหกรณ์ฯ

ข่าวสารสหกรณ์

แจ้งขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด แจ้งสมาชิกผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูล พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่สหกรณ์ฯ จะดำเนินการขายทอดตลาดเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ยี่ห้อ Lenovo จำนวน 22 เครื่อง

Mr.Nattawut

26 ตุลาคม 2020

กิจกรรม

การอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของสหกรณ์ฯ

สอ.ครูแพร่ ได้จัดอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของสหกรณ์ฯ ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสหกรณ์ ซึ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ…

Mr.Nattawut

23 ตุลาคม 2020

กิจกรรม

ผู้จัดการแสงเทียน รับเกียรติเป็นวิทยากรสหกรณ์สีขาว ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด

นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผจก.สอ.ครูแพร่ ได้เป็นวิทยากรในความรู้ในหัวข้อเรื่อง “สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล” ณ สอ.ครูลำปาง…

Mr.Nattawut

19 ตุลาคม 2020

กิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด

สอ.ครูแพร่ จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ประกอบด้วยคณะกรรมการ และ เจ้าหน้าที่ จำนวน 61 คน โดย…

Mr.Nattawut

16 ตุลาคม 2020

ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ

แจ้งขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด แจ้งสมาชิกผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูล พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่สหกรณ์ฯ จะดำเนินการขายทอดตลาดเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ยี่ห้อ Lenovo จำนวน 22 เครื่อง

Mr.Nattawut

26 ตุลาคม 2020

การอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของสหกรณ์ฯ

สอ.ครูแพร่ ได้จัดอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของสหกรณ์ฯ ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสหกรณ์ ซึ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ…

Mr.Nattawut

23 ตุลาคม 2020

รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้เปิดรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 โดยจะเป็นบุคคล หรือ นิติบุคคล เพื่อดำเนินการตรวจสอบกิจการตามที่กฎหมายกำหนด และนำ…

Mr.Nattawut

02 ตุลาคม 2020

เลขบัญชีธนาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

หากสมาชิกโอนเงินแล้ว กรุณาโทรแจ้งฝ่ายการเงิน ทันที โทร. 081-9981116
หรือแจ้งโอนเงินผ่านทางไลน์การเงิน ID: 0819981116