memberptscoop-rs
630331-Covid19-01-rs
previous arrow
next arrow

ทันข่าวสหกรณ์ฯ

ข่าวสารสหกรณ์

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้อ่านวารสาร สอ.ครูแพร่ ประจำปี 2564

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้อ่านวารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบสหกรณ์ สวัสดิการต่าง ๆ ตลอดจนข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์

Mr.Nattawut

10 กันยายน 2021

ข่าวสารสมาคม

ขยายระยะเวลารับสมัครสมาชิก สส.อค.พร. กอง 2

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด กองที่ 2 (สส.อค.พร.2) ขยายเวลารับสมัครสมาชิก ถึง 31 ตุลาคม 2564

Mr.Nattawut

08 กันยายน 2021

ข่าวสารสหกรณ์

สมาชิกเกษียณราชการปี 2564 เชิญลงทะเบียนขอรับของที่ระลึก

เชิญสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ปี 2564 ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ขอรับของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ ปี 2564

Mr.Nattawut

01 กันยายน 2021

ข่าวสารสมาคม

ด่วน.. สส.อค.พร. กองที่ 1 เปิดรับสมัครสมาชิก พร้อมลดเงินบริจาคให้ผู้สมัคร

สส.อค.พร. ได้เปิดรับสมาชิกกรณีพิเศษ พร้อมลดเงินบริจาคให้ผู้สมัครในรอบนี้ ร้อยละ 50 และ ร้อยละ 70 ตั้งแต่บัดนี้ถึง..

Mr.Nattawut

31 สิงหาคม 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้อ่านวารสาร สอ.ครูแพร่ ประจำปี 2564

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้อ่านวารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบสหกรณ์ สวัสดิการต่าง ๆ ตลอดจนข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์

Mr.Nattawut

10 กันยายน 2021

ขยายระยะเวลารับสมัครสมาชิก สส.อค.พร. กอง 2

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด กองที่ 2 (สส.อค.พร.2) ขยายเวลารับสมัครสมาชิก ถึง 31 ตุลาคม 2564

Mr.Nattawut

08 กันยายน 2021

สมาชิกเกษียณราชการปี 2564 เชิญลงทะเบียนขอรับของที่ระลึก

เชิญสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ปี 2564 ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ขอรับของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ ปี 2564

Mr.Nattawut

01 กันยายน 2021

เลขบัญชีธนาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

หากสมาชิกโอนเงินแล้ว กรุณาโทรแจ้งฝ่ายการเงิน ทันที โทร. 081-9981116
หรือแจ้งโอนเงินผ่านทางไลน์การเงิน ID: 0819981116

ติดต่อสหกรณ์ฯ