memberptscoop-rs
630331-Covid19-01-rs
previous arrow
next arrow

ทันข่าวสหกรณ์ฯ

กกส.

กำหนดการ เพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ในบัญชีรายชื่อ

กกส. ได้กำหนดให้มีการสรรหากรรมการประจำหน่วยที่หมดวาระ จำนวน 8 คน และได้แจ้งรายชื่อ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน สรรหา กรรมการ

Mr.Nattawut

11 ตุลาคม 2021

กกส.

แจ้งยกเลิกประกาศกำหนดหน่วยสรรหาและหน่วยนับคะแนน ฉบับวันที่ 20 ส.ค. 64

กกส. แจ้งยกเลิก ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยสรรหาและหน่วยนับคะแนน ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

Mr.Nattawut

05 ตุลาคม 2021

กกส.

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ

กกส. ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ

Mr.Nattawut

04 ตุลาคม 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้อ่านวารสาร สอ.ครูแพร่ ประจำปี 2564

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้อ่านวารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบสหกรณ์ สวัสดิการต่าง ๆ ตลอดจนข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์

Mr.Nattawut

10 กันยายน 2021

ขยายระยะเวลารับสมัครสมาชิก สส.อค.พร. กอง 2

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด กองที่ 2 (สส.อค.พร.2) ขยายเวลารับสมัครสมาชิก ถึง 31 ตุลาคม 2564

Mr.Nattawut

08 กันยายน 2021

เลขบัญชีธนาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

หากสมาชิกโอนเงินแล้ว กรุณาโทรแจ้งฝ่ายการเงิน ทันที โทร. 081-9981116
หรือแจ้งโอนเงินผ่านทางไลน์การเงิน ID: 0819981116

ติดต่อสหกรณ์ฯ