ประกาศ สส.อค.พร. กอง 2 เรื่องการรับสมัครสมาชิกเนื่องในโอกาสพิเศษ

ด้วยปรากฏว่ามีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด และบุคคลในครอบครัวของสมาชิก จำนวนมาก มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด กองที่ 2 แต่มีข้อจำกัดด้วยคุณสมบัติด้านอายุตามข้อบังคับของสมาคมฯ ทำให้ไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกได

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

18 กรกฎาคม 2023

ประกาศ สส.สก. เปิดรับสมาชิก สมาคมสมาชิกกลุ่มอายุน้อย อายุระหว่าง 20-40 ปี

ประกาศ สส.สก. เปิดรับสมาชิก สมาคมสมาชิกกลุ่มอายุน้อย อายุระหว่าง 20-40 ปี

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

30 มกราคม 2023

ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.สท. รอบที่ 9/2566 อายุระหว่าง 20 – 70 ปี

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ สมาคม ชุดที่1 ในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เห็นชอบให้รับสมัครสมาชิกประเภทสามัญและประเภทสมทบ ในรอบที่ 9/2566 อายุระหว่าง 20-70 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึงปี พ.ศ. 2496) รับสมัครวันที่ 1-31 มกราคม 2566

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

19 มกราคม 2023

สส.สท. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบที่ 8/2566 อายุระหว่าง 20 – 70 ปี

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
สมาคม ชุดที่1 ในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบให้รับ
สมัครสมาชิกประเภทสามัญและประเภทสมทบ ในรอบที่ 8/2566 อายุระหว่าง 20-70 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.
2545 ถึงปี พ.ศ. 2495) รับสมัครวันที่ 1-31 ธันวาคม 2565

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

28 พฤศจิกายน 2022
ติดต่อสหกรณ์ฯ