ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ที่ตั้งสหกรณ์: เลขที่ 313 หมู่ 7 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
โทรศัพท์: 054511777, 054524444
โทรสาร: 054522772
อีเมล์: [email protected]


ช่องทางการติดต่อฝ่ายงานภายในสหกรณ์ฯ

ฝ่ายงาน/ตำแหน่งเบอร์ภายในเบอร์มือถือ
อีเมล์
ประธานกรรมการ301
ผู้จัดการ201081-9981113[email protected]
ผู้ช่วยผู้จัดการ
- งานบริหารทั่วไป
- งานบัญชี
- งานสารสนเทศ
202081-9984446[email protected]
ผู้ช่วยผู้จัดการ
- งานสินเชื่อ
- งานการเงิน
- งานเร่งรัดหนี้สิน
203081-7836336[email protected]
ฝ่ายบริหารทั่วไป205 (หัวหน้าฝ่าย)
101-103 (เจ้าหน้าที่)
081-7837788
081-9987772
[email protected]
ฝ่ายเร่งรัดฯ หนี้สิน104[email protected]
ฝ่ายสินเชื่อ131 (หัวหน้าฝ่าย)
127, 129, 130 (เจ้าหน้าที่)
081-9987774
081-7645656
[email protected]
ฝ่ายการเงิน207 (หัวหน้าฝ่าย)
106-107 (เจ้าหน้าที่)
081-9981116
080-1357770
081-7645544
[email protected]
ฝ่ายบัญชี206081-9987557[email protected]
ฝ่ายสารสนเทศ
งานประมวลผล
งานเอทีเอ็ม
132081-7838080[email protected]
[email protected]
[email protected]
สสอค. สส.ชสอ.
สสอ.รท.
105
สสอค.พร.102, 202

ติดต่อสหกรณ์ฯ