วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

“เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีสมรรถนะสูง สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ภายใต้การพัฒนา และ การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล”

  1. ส่งเสริมให้สมาชิกมีอุดมการณ์ มีวินัยทางการเงิน มีการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิก
  2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของสหกรณ์ให้ตอบสนองความต้องการของสมาชิก
  3. พัฒนาธุรกิจและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ
  4. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  5. พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ให้มีทักษะและสมรรถนะสูง
  6. สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ ชุมชน และสังคม

สหกรณ์เป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและพึ่งตนเองได้ เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก

  1. ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาให้มีคุณค่าต่อสหกรณ์และสมาชิก
  2. เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศเป็นกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจและการพัฒนาองค์กร
  3. ความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
  4. สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ติดต่อสหกรณ์ฯ