วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

เป็นสหกรณ์ชั้นนำในระดับประเทศที่มั่นคงพึ่งตนเองได้ สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

  1. ส่งเสริมการออมเพื่อสร้างความมั่นคงแก่สหกรณ์และสมาชิกสู่ความเป็นเลิศ
  2. ให้บริการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกสู่ความเป็นเลิศ
  3. จัดสวัสดิการแก่สมาชิกอย่างเหมาะสมและครอบคลุมสู่ความเป็นเลิศ
  4. ให้ความรู้ ฝึกอบรมแก่สมาชิกตามหลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ
  5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ
  6. เอื้ออาทรต่อกระบวนการสหกรณ์และชุมชนสู่ความเป็นเลิศ

สหกรณ์เป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและพึ่งตนเองได้ เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก

  1. บริหารจัดการสหกรณ์ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
  2. การบริการของสหกรณ์สร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก
  3. ระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลา เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  4. สมาชิกสหกรณ์มีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารจัดการของสหกรณ์

ติดต่อสหกรณ์ฯ