คณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ

คณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการ
และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
ประจำปี 2565-2566


นายไพฑูรย์ จันทรนิมิตร
ประธานกรรมการกลางฯ


นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์
กรรมการกลางฯ


นายกองธรรม นวเลิศเมธี
กรรมการกลางฯ


นายพีรวิชญ์ สิริปัญญาแสง
กรรมการกลางฯ


นายธวัชชัย วังคะออม
กรรมการกลางฯ และเลขานุการ

ติดต่อสหกรณ์ฯ