เจ้าหน้าที่

ผู้จัดการ


ผู้ช่วยผู้จัดการ


นางกาญจนา คงราช
ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางกฤติยาณี อู่เงิน
ผู้ช่วยผู้จัดการ

ฝ่ายการเงิน


นางอัญชลี กันทะจักร
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นายนพดล สายตรง
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายปุณณวิช โลหะ
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวรัชดาวัลย์ เบ็ญจสุวรรณ
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวอรพรรณ ฝั้นหมื่น
เจ้าหน้าที่การเงิน

ฝ่ายสินเชื่อ


นางชัญญาพัทธ์ มิ่งปรีชา
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

นางแสงรวี ธมิกานนท์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวจันทร์จิรา ปันติ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์


นายจักรพันธุ์ ตันมา
หัวหน้าฝ่ายบริหารสินทรัพย์

นางวีระนุช สุดสาย
เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์

นางสาวอทิตยา อนุบุตร
เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์

ฝ่ายบัญชี


นางสาวธนกมล เวียงหก
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางปัทมาภรณ์ หงษ์เจ็ด
เจ้าหน้าที่บัญชี

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ว่าที่ร้อยตรีบวรวิทย์ พงษ์รัตนปรีชา
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายกรพชร์ แสงพายัพ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาวกรองกาญจน์ ประภัสสรสินธุ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายณัฐวุฒิ ทองจันทร์แก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

นางสาวอุบลรัตน์ แดงงาม
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

นางสาวดวงเดือน สะเอียบคง
คนงานแม่บ้าน

นายวราฤทธิ์ ฤทธิ์เดช
เจ้าหน้าที่ขับรถ

นายมล มะทะ
นักการภารโรง

เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สสอค. สส.ชสอ. และ สสอ.รท.
ประจำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด


นางสาวศศิธร จับจ่าย
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สสอค. , สส.ชสอ. , สสอ.รท. , สส.สท. , และ สส.สก.

ติดต่อสหกรณ์ฯ