เจ้าหน้าที่

ผู้จัดการ


ผู้ช่วยผู้จัดการ


นางกาญจนา คงราช
ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางกฤติยาณี อู่เงิน
ผู้ช่วยผู้จัดการ

ฝ่ายการเงิน


นางอัญชลี กันทะจักร
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นายนพดล สายตรง
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายวินัย นาแก้ว
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวรัชดาวัลย์ เบ็ญจสุวรรณ
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวอรพรรณ ฝั้นหมื่น
เจ้าหน้าที่การเงิน

ฝ่ายสินเชื่อ


นางชัญญาพัทธ์ มิ่งปรีชา
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

นายปุณณวิช โลหะ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวจันทร์จิรา ปันติ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางแสงรี ธมิกานนท์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ฝ่ายเร่งรัดและติดตามหนี้สิน


นายจักรพันธุ์ ตันมา
เจ้าหน้าที่เร่งรัดและติดตามหนี้สิน

นางสาววีรนุช จำปาหอม
เจ้าหน้าที่เร่งรัดและติดตามหนี้สิน

ฝ่ายบัญชี


นางสาวธนกมล เวียงหก
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางปัทมาภรณ์ หงษ์เจ็ด
เจ้าหน้าที่บัญชี

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ว่าที่ร้อยตรีบวรวิทย์ พงษ์รัตนปรีชา
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายณัฐวุฒิ ทองจันทร์แก้ว
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาวกรองกาญจน์ ประภัสสรสินธุ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวสุปราณี แสงสุมนต์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

นางสาวอุบลรัตน์ แดงงาม
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

นายวราฤทธิ์ ฤทธิ์เดช
เจ้าหน้าที่ขับรถ

นางดวงเดือน สายตรง
คนงานแม่บ้าน

นายมล มะทะ
นักการภารโรง

เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สสอค. สส.ชสอ. และ สสอ.รท.
ประจำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด


นางสาวศศิธร จับจ่าย
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สสอค. และ สส.ชสอ.

ติดต่อสหกรณ์ฯ