วารสารฉบับที่ 4 ประจำปี 2566 (เดือนกันยายน 2566 – พฤศจิกายน 2566)

วารสารฉบับที่ 3 ประจำปี 2566 (เดือนกันยายน 2566 – พฤศจิกายน 2566)

กองบรรณาธิการ: นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์, นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์, นายวิโรจน์ เวียงจันทร์,
นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์,นายดิเรก คุ้มเนตร, นางสาวอุบลรัตน์ แดงงาม

กรรมการที่ปรึกษา: คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 63

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

22 ธันวาคม 2023

วารสารฉบับที่ 3 ประจำปี 2566 (เดือนมิถุนายน 2566 – สิงหาคม 2566)

วารสารฉบับที่ 3 ประจำปี 2566 (เดือนมิถุนายน 2566 – สิงหาคม 2566)

กองบรรณาธิการ: นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์, นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์, นายวิโรจน์ เวียงจันทร์,
นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์,นายดิเรก คุ้มเนตร, นางสาวอุบลรัตน์ แดงงาม

กรรมการที่ปรึกษา: คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 63

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

11 กันยายน 2023

วารสารฉบับที่ 2 ประจำปี 2566 (เดือนมีนาคม 2566 – พฤษภาคม 2566)

วารสารฉบับที่ 2 ประจำปี 2566 (เดือนมีนาคม 2565 – พฤษภาคม 2566)

กองบรรณาธิการ:

นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์, นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์, นายวิโรจน์ เวียงจันทร์,
นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ม,นายดิเรก คุ้มเนตร, นางสาวอุบลรัตน์ แดงงาม

กรรมการที่ปรึกษา: คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 63

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

02 มิถุนายน 2023

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

18 กุมภาพันธ์ 2023

วารสารประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565

วารสารประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 “วันวิสาขบูชา, วันพืชมงคล, สหกรณ์เปิดให้สมาชิกขอรับทุนการศึกษาบุตร, แก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้65, สส.สท.ขยายเวลารับสมัครสมาชิก”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

26 พฤษภาคม 2022

วารสารประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565

วารสารประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565 “สงกรานต์สุขสันต์, สส.อค.พร. กอง 1 จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564, สส.อค.พร.กอง 2 และ สส.สท. เปิดรับสมาชิกตามเกณฑ์ และการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

22 เมษายน 2022

วารสารประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565

วารสารประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติงาน 65, แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ 64, สส.อค.พร. กองที่ 2 เปิดรับสมัครกรณีพิเศษ”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

07 เมษายน 2022

วารสารประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

วารสารประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 “รับเสด็จสมเด็จพระกษิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, วันสหกรณ์แห่งชาติ”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

10 มีนาคม 2022
1 2 4
ติดต่อสหกรณ์ฯ