วารสารฉบับที่ 2 ประจำปี 2566 (เดือนมีนาคม 2566 – พฤษภาคม 2566)

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2566

วารสารฉบับที่ 2 ประจำปี 2566 (เดือนมีนาคม 2565 – พฤษภาคม 2566)

กองบรรณาธิการ:

นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์, นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์, นายวิโรจน์ เวียงจันทร์,
นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์,นายดิเรก คุ้มเนตร, นางสาวอุบลรัตน์ แดงงาม

กรรมการที่ปรึกษา: คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 63

ติดต่อสหกรณ์ฯ