ผู้ตรวจสอบกิจการ

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
ประจำปี 2566 – 2567

บริษัท สำนักงานบัญชีฐนิตนันท์ จำกัด

นางฐนิตนันท์ วีรณรงค์กร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน CPA 10539

ติดต่อสหกรณ์ฯ