คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64

นายธีระวิทย์ ภิญโญ
ประธานกรรมการดำเนินการ
โทร. 081 951 7929

นายสุรวุธ ทรงประยูร
รองประธานกรรมการ
โทร. 089 758 6662

นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์
รองประธานกรรมการ
โทร. 093 554 4270


นายสิทธิพันธ์ วงศ์แสนสี
รองประธานกรรมการ
โทร. 089 758 6421

นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล
รองประธานกรรมการ
โทร. 081 724 4407

นายเสกชูพันธุ์ ภักดี
รองประธานกรรมการ
โทร. 081 765 3893


นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช
กรรมการและเหรัญญิก
โทร. 081 980 3657


นายทวี มะทะ
กรรมการและเลขานุการ
โทร. 087 187 9400

นายระมัย ฟุ่มเฟือย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
โทร. 093 187 4269

นายดิเรก คุ้มเนตร
กรรมการ
โทร. 085 694 3370

นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์
กรรมการ
โทร. 098 001 6963


นางวรรณี สายยืด
กรรมการ
โทร. 065 478 5583


นายวิโรจน์ เวียงจันทร์
กรรมการ
โทร. 087 173 7038

นายนิคม มะยาระ
กรรมการ
โทร. 081 111 3931


นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ
กรรมการ
โทร. 081 287 7324คณะกรรมการบริหารงานตามภารกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

 1. นายธีระวิทย์ ภิญโญประธานกรรมการ
 2. นายสุรวุธ ทรงประยูรรองประธานกรรมการ
 3. นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์รองประธานกรรมการ
 4. นายสิทธิพันธ์ วงศ์แสนสีรองประธานกรรมการ
 5. นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูลรองประธานกรรมการ
 6. นายเสกชูพันธุ์ ภักดีรองประธานกรรมการ
 7. นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิชกรรมการและเหรัญญิก
 8. นายทวี มะทะกรรมการและเลขานุการ
 9. นายระมัย ฟุ่มเฟือยกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 10. นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้ประสานงาน
 1. นายสุรวุธ ทรงประยูรประธานกรรมการ
 2. นายสิทธิพันธ์ วงศ์แสนสีกรรมการ
 3. นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิชกรรมการ
 4. นายนิคม มะยาระกรรมการ
 5. นายระมัย ฟุ่มเฟือยกรรมการและเลขานุการ
 6. นางชัญญาพัทธ์ มิ่งปรีชา ผู้ประสานงาน
 1. นายเสกชูพันธุ์ ภักดี ประธานกรรมการ
 2. นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล กรรมการ
 3. นายดิเรก คุ้มเนตร กรรมการ
 4. นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ กรรมการ
 5. นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ กรรมการและเลขานุการ
 6. นางกาญจนา คงราช ผู้ประสานงาน
 1. นายสิทธิพันธ์ วงศ์แสนสี ประธานกรรมการ
 2. นายสุรวุธ ทรงประยูร กรรมการ
 3. นายวิโรจน์ เวียงจันทร์ กรรมการ
 4. นายนิคม มะยาระ กรรมการ
 5. นางวรรณี สายยืด กรรมการและเลขานุการ
 6. นายจักรพันธุ์ ตันมา ผู้ประสานงาน
 1. นายระมัย ฟุ่มเฟือย ประธานกรรมการ
 2. นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์ กรรมการ
 3. นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล กรรมการ
 4. นายดิเรก คุ้มเนตร กรรมการ
 5. นายทวี มะทะ กรรมการและเลขานุการ
 6. นางสาวธนกมล เวียงหก ผู้ประสานงาน
 1. นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์ ประธานอนุกรรมการ
 2. นายสิทธิพันธ์ วงศ์แสนสี อนุกรรมการ
 3. นางวรรณี สายยืด อนุกรรมการ
 4. นายวิโรจน์ เวียงจันทร์ อนุกรรมการ
 5. นายนิคม มะยาระ อนุกรรมการและเลขานุการ
 6. นางปัทมาภรณ์ หงษ์เจ็ด ผู้ประสานงาน

คณะอนุกรรมการเงินกู้พิเศษ สายที่ 1

 1. นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล ประธานอนุกรรมการ
 2. นายทวี มะทะอนุกรรมการ
 3. นายระมัย ฟุ่มเฟือย อนุกรรมการ
 4. นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ อนุกรรมการ
 5. นายเสกชูพันธุ์ ภักดี อนุกรรมการและเลขานุการ
 6. นางสาวจันทร์จิรา ปันติ ผู้ประสานงาน

คณะอนุกรรมการเงินกู้พิเศษ สายที่ 2

 1. นายวรรณี สายยืด ประธานอนุกรรมการ
 2. นายสุรวุธ ทรงประยูร อนุกรรมการ
 3. นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์ อนุกรรมการ
 4. นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช อนุกรรมการ
 5. นายสิทธิพันธ์ วงศ์แสนสี อนุกรรมการและเลขานุการ
 6. นางสาวจันทร์จิรา ปันติ ผู้ประสานงาน
 1. นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ประธานอนุกรรมการ
 2. นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล อนุกรรมการ
 3. นายวิโรจน์ เวียงจันทร์ อนุกรรมการ
 4. นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ อนุกรรมการ
 5. นายดิเรก คุ้มเนตร อนุกรรมการและเลขานุการ
 6. นางสาวพีรญา วังรัตนสมบัติ ผู้ประสานงาน
 1. นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช ประธานอนุกรรมการ
 2. นางวรรณี สายยืด อนุกรรมการ
 3. นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ อนุกรรมการ
 4. นายวิโรจน์ เวียงจันทร์ อนุกรรมการ
 5. นายดิเรก คุ้มเนตร อนุกรรมการและเลขานุการ
 6. ว่าที่ร้อยตรีบวรวิทย์ พงษ์รัตนปรีชา ผู้ประสานงาน
 1. นายวิโรจน์ เวียงจันทร์ ประธานอนุกรรมการ
 2. นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์ อนุกรรมการ
 3. นางวรรณี สายยืด อนุกรรมการ
 4. นายนิคม มะยาระ อนุกรรมการ
 5. นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ อนุกรรมการและเลขานุการ
 6. นายณัฐวุฒิ ทองจันทร์แก้ว ผู้ประสานงาน
 1. นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานอนุกรรมการ
 2. นายสุรวุธ ทรงประยูร อนุกรรมการ
 3. นายทวี มะทะ อนุกรรมการ
 4. นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ อนุกรรมการ
 5. นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช อนุกรรมการและเลขานุการ
 6. นางอัญชลี กันทะจักร ผู้ประสานงาน
 1. นายทวี มะทะ ประธานอนุกรรมการ
 2. นายเสกชูพันธุ์ ภักดี อนุกรรมการ
 3. นางวรรณี สายยืด อนุกรรมการ
 4. นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ อนุกรรมการ
 5. นายระมัย ฟุ่มเฟือย อนุกรรมการและเลขานุการ
 6. นางสาวกรองกาญจน์ ประภัสสรสินธุ์ ผู้ประสานงาน
 1. นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานอนุกรรมการ
 2. นายเสกชูพันธุ์ ภักดี อนุกรรมการ
 3. นางดิเรก คุ้มเนตร อนุกรรมการ
 4. นายนิคม มะยาระ อนุกรรมการ
 5. นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ อนุกรรมการและเลขานุการ
 6. นางวีระนุช สุดสาย ผู้ประสานงาน
ติดต่อสหกรณ์ฯ