การสมัครเป็นสมาชิก

คุณสมบัติผู้สมัคร

การสมัครเป็นสมาชิกสามัญ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

(2) เป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ

ก. เป็นข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแพร่ หรือ

ข. เป็นข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างประจำ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแพร่ หรือ

ค. เป็นข้าราชการครูสังกัดกองการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ หรือเป็นบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นข้าราชการ สังกัดกองการศึกษา องค์กรปกครอง          ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่  มาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันสมัคร หรือ

ง. เป็นพนักงานองค์กรของรัฐ ซึ่งปฏิบัติงานประจำและมีสิทธิได้รับบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือน สังกัดสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแพร่ หรือ

จ. เป็นพนักงานองค์การของรัฐ ซึ่งปฏิบัติงานประจำและมีสิทธิได้รับบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือน สังกัดสำนักงานคุรุสภาจังหวัดแพร่ หรือ

ฉ. เป็นเจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ ซึ่งปฏิบัติงานประจำและมีสิทธิได้รับบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือน ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่  หรือ

ช. เป็นข้าราชการ หรือเป็นพนักงานราชการ ซึ่งปฏิบัติงานประจำและมีสิทธิได้รับบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือน ในสังกัดวิทยาลัยชุมชนแพร่ หรือ

ซ. เป็นข้าราชการ สังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ หรือสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่  ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอื่นมาก่อน โดยได้รับคำสั่งมาสังกัดในจังหวัดแพร่ หรือ

ฌ. เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจำของสหกรณ์นี้ หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

(3) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น

(6) เป็นผู้ที่เคยลาออกจากสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ และให้ถือหุ้นแรกเข้าไม่ต่ำกว่า 1,000 หุ้น หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร   เนื่องในโอกาสที่สำคัญ และต้องถือหุ้นแรกเข้าไม่ต่ำกว่า 5,000 หุ้น

การสมัครเป็นสมาชิกสมทบ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และมีความสะดวกที่จะดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์

(2) เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย

(3) (ก) เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยาหรือบุตรของสมาชิก หรือ

(ข) เป็นบุคลากรหรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานต้นสังกัดเดียวกันกับสมาชิก    และได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากหน่วยงานต้นสังกัดนั้น แต่ข้อบังคับไม่ได้กำหนดคุณสมบัติให้ตำแหน่งดังกล่าวเป็นสมาชิกของสหกรณ์ได้

(4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม

(5) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์

(6) มิได้เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น

(7) มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป

เอกสารหลักฐานและขั้นตอนการสมัครสมาชิก

เอกสารประกอบการสมัครเป็นสมาชิกสามัญ

 1. ใบสมัครสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
 2. สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ ของผู้สมัครและผู้รับผลประโยชน์
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัครและผู้รับผลประโยชน์
 4. สำเนาคำสั่งบรรุเข้ารับราชการ หรือ สำเนาคำสั่งโอนย้ายมาปฎิบัติงานในจังหวัดแพร่
 5. สำเนา กพ.7 (เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตที่สังกัดเซ็นรับรอง)
 6. สลิปเงินเดือน (เจ้าหน้าที่การเงินเซ็นรับรองพร้อมประทับตราหน่วยงาน)
 7. สำเนาบัตรประจำตัวพยาน ในใบผู้รับโอนผลประโยชน์ (ผู้เป็นพยานต้องเป็นผู้บังคับบัญชา)
 8. สำเนาทะเบียนพยาน ในใบผู้รับโอนผลประโยชน์ (ผู้เป็นพยานต้องเป็นผู้บังคับบัญชา)
 9. ใบรับรองแพทย์

เอกสารประกอบการสมัครเป็นสมาชิกสมทบ

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนผู้รับผลประโยชน์

ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ก่อนวันที่ 10 ของเดือน เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาในเดือนนั้น หากยื่นหลังวันที่ 10 จะนำเสนอในเดือนถัดไป

ติดต่อสหกรณ์ฯ