วารสารฉบับที่ 3 ประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2567

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2567

วารสารฉบับที่ 3 ประจำปี 2567 (เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2567)

กองบรรณาธิการ:

นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์, นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล, นายวิโรจน์ เวียงจันทร์,
นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ,นายดิเรก คุ้มเนตร, นางสาวอทิตยา อนุบุตร

กรรมการที่ปรึกษา: คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 64

ติดต่อสหกรณ์ฯ