การจัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติ

เนื่องในวันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด รักการออม และตระหนักถึงความสำคัญ ประโยชน์ของการออมเงิน ว่าเป็นส่วนสำคัญสร้างความยั่งยืนให้กับชีวิต

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

15 กันยายน 2023

พบปะสมาชิกสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 1

วันที่ 14 กันยายน 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ได้พบปะสมาชิกสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมพระลอ สอ.ครูแพร่ จำกัด โดยประธานรายงานผลการดำเนินงาน
ของสหกรณ์ ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและข่าวสาร ให้สมาชิกได้รับทราบ
ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายสุขุม กันกา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านกฎหมายของสหกรณ์ บรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์ด้วย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

14 กันยายน 2023

สัญจรพบสมาชิกกลุ่มโรงเรียนอุดรพัฒนา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก

นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์ รองประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด สัญจรพบสมาชิกกลุ่มโรงเรียนอุดรพัฒนา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก
อ.วังชิ้น จ.แพร่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

13 กันยายน 2023

วารสารฉบับที่ 3 ประจำปี 2566 (เดือนมิถุนายน 2566 – สิงหาคม 2566)

วารสารฉบับที่ 3 ประจำปี 2566 (เดือนมิถุนายน 2566 – สิงหาคม 2566)

กองบรรณาธิการ: นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์, นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์, นายวิโรจน์ เวียงจันทร์,
นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์,นายดิเรก คุ้มเนตร, นางสาวอุบลรัตน์ แดงงาม

กรรมการที่ปรึกษา: คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 63

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11 กันยายน 2023

การอบรม “ครบเครื่องเรื่องบริหารสหกรณ์” กับ ชุมนุนสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด

วันที่ 9-10 กันยายน 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ เข้าร่วมการอบรม “ครบเครื่องเรื่องบริหารสหกรณ์” กับ ชุมนุนสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กทม.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

11 กันยายน 2023

สัญจรพบสมาชิกกลุ่มโรงเรียน ผาเวียง ณ โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่

นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์ รองประธานฯ และนางวรรณี สายยืด กรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด สัญจรพบสมาชิกกลุ่มโรงเรียนผาเวียง ณ โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

08 กันยายน 2023

สัญจรพบสมาชิกกลุ่มโรงเรียนน้ำชำ-หัวฝาย ณ โรงเรียนชุมชน บ้านบวกโป่ง

นายสิทธิพันธ์ วงศ์แสนสี รองประธานฯ นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์ กรรมการ
และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด สัญจรพบสมาชิกกลุ่มโรงเรียนน้ำชำ-หัวฝาย ณ โรงเรียนชุมชน
บ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

08 กันยายน 2023

เยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานด้านการใช้สื่อประชาสัมพันธ์องค์กร ณ สอ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด

นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานด้านการใช้สื่อประชาสัมพันธ์องค์กร ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

06 กันยายน 2023

ร่วมต้อนรับ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภัคดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ร่วมต้อนรับ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

04 กันยายน 2023

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ และนางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

04 กันยายน 2023
1 2 9
ติดต่อสหกรณ์ฯ