Mr.Nattawut

29 พฤศจิกายน 2021

แจ้งเงินรอจ่ายคืน

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 61 ครั้งที่ 26/2564 ได้มีมติให้ประชาสัมพันธ์เงินรอจ่ายคืนให้สมาชิก โดยสมาชิกสามารถเข้ามาติดต่อเพื่อขอรับเงินดังกล่าวได้ที่ฝ่ายการเงิน

Mr.Nattawut

25 พฤศจิกายน 2021

รับสมัครสมาชิก สส.อค.พร. กอง 2 กรณีพิเศษ ถึง 31 มกราคม 2565

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด กองที่ 2 (สส.อค.พร.2) รับสมัครสมาชิก กรณีพิเศษ ถึง 31 มกราคม 2565

Mr.Nattawut

05 พฤศจิกายน 2021

รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้เปิดรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 เป็นบุคคล หรือ นิติบุคคล เพื่อดำเนินการตรวจสอบกิจการตามที่กฎหมายกำหนด และ…

Mr.Nattawut

05 ตุลาคม 2021

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้อ่านวารสาร สอ.ครูแพร่ ประจำปี 2564

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้อ่านวารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบสหกรณ์ สวัสดิการต่าง ๆ ตลอดจนข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์

Mr.Nattawut

10 กันยายน 2021

ขยายระยะเวลารับสมัครสมาชิก สส.อค.พร. กอง 2

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด กองที่ 2 (สส.อค.พร.2) ขยายเวลารับสมัครสมาชิก ถึง 31 ตุลาคม 2564

Mr.Nattawut

08 กันยายน 2021

สมาชิกเกษียณราชการปี 2564 เชิญลงทะเบียนขอรับของที่ระลึก

เชิญสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ปี 2564 ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ขอรับของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ ปี 2564

Mr.Nattawut

01 กันยายน 2021

ด่วน.. สส.อค.พร. กองที่ 1 เปิดรับสมัครสมาชิก พร้อมลดเงินบริจาคให้ผู้สมัคร

สส.อค.พร. ได้เปิดรับสมาชิกกรณีพิเศษ พร้อมลดเงินบริจาคให้ผู้สมัครในรอบนี้ ร้อยละ 50 และ ร้อยละ 70 ตั้งแต่บัดนี้ถึง..

Mr.Nattawut

31 สิงหาคม 2021

Mr.Nattawut

30 สิงหาคม 2021
1 2 5
ติดต่อสหกรณ์ฯ