“สอ.ครูแพร่ ประสาน สพป.แพร่ เขต 2 แก้ไขหนี้ครู”

เข้าหารือกับ ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
และคณะ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดแพร่
เป็นการเชื่อมโยงการดำเนินงานของสถานีแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

11 กรกฎาคม 2024

ประกาศ การรับสมัครสมาชิกสามัญกรณีพิเศษ

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 ครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2567 อนุมัติให้เปิดรับสมัครสมาชิกสามัญกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 63 ปี

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

11 กรกฎาคม 2024

ประกาศสอบราคาการจัดซื้อป้ายโฆษณาดิจิตอลพร้อมจอและจอดิจิตอลแบบทัชสกรีน

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาการจัดซื้อป้ายโฆษณาดิจิตอลพร้อมจอ เพื่อรองรับงานประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น และจอดิจิตอลแบบทัชสกรีน สำหรับการประชุมลดปริมาณการใช้กระดาษ ประจำปีงบประมาณ 2567

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

09 กรกฎาคม 2024

วารสารฉบับที่ 3 ประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2567

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เดือน พฤษภาคม 2567 ว […]

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

06 กรกฎาคม 2024

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ประสาน สพม.แพร่ แก้ไขหนี้ครู

นายธีระวิทย์​ ภิญโญ ประธานฯ​ มอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ประกอบด้วย นายทวี มะทะ กรรมการและเลขานุการ นายดิเรก คุ้มเนตร นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ นายวิโรจน์ เวียงจันทร์ นายนิคม มะยาระ และ นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ กรรมการ เข้าหารือกับ นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่และคณะ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดแพร่

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

06 กรกฎาคม 2024
1 2 8
ติดต่อสหกรณ์ฯ