“สอ.ครูแพร่ ประสาน สพป.แพร่ เขต 2 แก้ไขหนี้ครู”

เข้าหารือกับ ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
และคณะ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดแพร่
เป็นการเชื่อมโยงการดำเนินงานของสถานีแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

11 กรกฎาคม 2024

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ประสาน สพม.แพร่ แก้ไขหนี้ครู

นายธีระวิทย์​ ภิญโญ ประธานฯ​ มอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ประกอบด้วย นายทวี มะทะ กรรมการและเลขานุการ นายดิเรก คุ้มเนตร นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ นายวิโรจน์ เวียงจันทร์ นายนิคม มะยาระ และ นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ กรรมการ เข้าหารือกับ นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่และคณะ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดแพร่

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

06 กรกฎาคม 2024

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

05 มีนาคม 2024

เยี่ยมชม“แคคตัสบ้านตะวัน” ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่

ทีมประชาสัมพันธ์ SnapNews สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนกระบองเพชร “แคคตัสบ้านตะวัน” ณ ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่ เจ้าของสวนคือ นางวรรณี สายยืด เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้ใช้บริการสินเชื่อประเภทเงินกู้ เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจจนปัจจุบันประสบผลสำเร็จในการทำธุรกิจสวนกระบองเพชร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

05 มีนาคม 2024

Big Cleaning COVID-19 สอ.ครูแพร่

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
ได้ประกาศแจ้งหยุดทำการในวันที่ 22 – 23 เมษายน 2564
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำความสะอาดอุปกรณ์และฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในสหกรณ์ฯ ทั่วทุกบริเวณ ตามมาตรการของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด-19
เนื่องมาจากไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ามาใช้บริการสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

27 เมษายน 2021
ติดต่อสหกรณ์ฯ