โครงการเงินฝากออมทรัพย์ “เพิ่มทรัพย์ รุ่นที่ 1 “

ฝากด่วน!!!!!!! สอ.ครูแพร่ ชวนเชิญเพิ่มทรัพย์ เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ “เพิ่มทรัพย์รุ่นที่ 1 ” รับดอกเบี้ย 3.20 บาทต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รีบด่วนรับเปิดบัญชี ระหว่างวันที่ 1-28 มีนาคม 2566 เท่านั้น หรือมีสมาชิกฝากรวมทั้งหมดครบ 300 ล้านบาท ก็จะปิดรับฝากทันที รีบด่วนไม่เสียภาษีด้วย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

02 มีนาคม 2023

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

23 ธันวาคม 2022

ประกาศ หยุดทำการ 1 วัน

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2564 ได้อนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการได้กำหนดให้มีการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ระหว่าง วันที่ 7-9 กรกฎาคม พ.ศ.2565 จึงขอหยุดทำการเป็นเวลา 1 วันคือ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

05 กรกฎาคม 2022

ประกาศ หยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 17/2565 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2565 ให้สหกรณ์ฯ หยุดทำการเป็นกรณีพิเศษตามประกาศมติคณะรัฐมนตรีในวันศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2565 , วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2565 และ วันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2565

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

05 กรกฎาคม 2022

ประกาศ ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 62 ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2565 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2565 มีมติให้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์จากเดิมร้อยละ 0.50 ต่อปี เป็นร้อยละ 0.75 ต่อปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

05 กรกฎาคม 2022

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สินมั่นคง

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 62 ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2565 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2565 มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สินมั่นคง
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

05 กรกฎาคม 2022

ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศทดแทนเครื่องปรับอากาศเดิม

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ วงเงินงบประมาณ  640,000.00  บาท  (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

04 กรกฎาคม 2022

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยสหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 18,200 บาท ปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

10 มิถุนายน 2022

สส.สท. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบที่ 2/65 เดือนมิถุนายน 65

สส.สท. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบที่ 2 ประจำปี 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 สำหรับผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2545 ถึง พ.ศ.2549 อายุระหว่าง 20-70 ปี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

30 พฤษภาคม 2022

วารสารประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565

วารสารประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 “วันวิสาขบูชา, วันพืชมงคล, สหกรณ์เปิดให้สมาชิกขอรับทุนการศึกษาบุตร, แก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้65, สส.สท.ขยายเวลารับสมัครสมาชิก”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

26 พฤษภาคม 2022

ประกาศเงินค้างบัญชี

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 62 ได้มีมติจัดทำประกาศให้สมาชิกติดต่อขอรับเงินรอจ่ายคืนให้สมาชิก โดยสมาชิกสามารถติดต่อเพื่อขอรับเงินดังกล่าวได้ที่ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

18 พฤษภาคม 2022

สส.สท. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบที่ 13 เดือนพฤษภาคม 65

สส.สท. ขยายเวลารับสมัครสมาชิก รอบที่ 13 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 สำหรับผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2545 ถึง พ.ศ.2549 อายุระหว่าง 20-70 ปี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

18 พฤษภาคม 2022
1 2 13
ติดต่อสหกรณ์ฯ