เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยสหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 18,200 บาท ปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

10 มิถุนายน 2022

สส.สท. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบที่ 2/65 เดือนมิถุนายน 65

สส.สท. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบที่ 2 ประจำปี 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 สำหรับผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2545 ถึง พ.ศ.2549 อายุระหว่าง 20-70 ปี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

30 พฤษภาคม 2022

วารสารประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565

วารสารประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 “วันวิสาขบูชา, วันพืชมงคล, สหกรณ์เปิดให้สมาชิกขอรับทุนการศึกษาบุตร, แก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้65, สส.สท.ขยายเวลารับสมัครสมาชิก”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

26 พฤษภาคม 2022

ประกาศเงินค้างบัญชี

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 62 ได้มีมติจัดทำประกาศให้สมาชิกติดต่อขอรับเงินรอจ่ายคืนให้สมาชิก โดยสมาชิกสามารถติดต่อเพื่อขอรับเงินดังกล่าวได้ที่ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

18 พฤษภาคม 2022

สส.สท. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบที่ 13 เดือนพฤษภาคม 65

สส.สท. ขยายเวลารับสมัครสมาชิก รอบที่ 13 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 สำหรับผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2545 ถึง พ.ศ.2549 อายุระหว่าง 20-70 ปี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

18 พฤษภาคม 2022

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด

นายสุรวุธ ทรงประยูร รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 62 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

29 เมษายน 2022

ประกาศหลักเกณฑ์เงินกู้ พภน. สำหรับสมาชิกที่มีหนี้ภาระหนักกับสหกรณ์

ด้วย ชสอ. ได้จัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้หลายทางและเงินได้รายเดือนไม่พอหักชำระหนี้ และเพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้ที่มีความประสงค์จะรวมหนี้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าปกติ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

28 เมษายน 2022

วารสารประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565

วารสารประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565 “สงกรานต์สุขสันต์, สส.อค.พร. กอง 1 จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564, สส.อค.พร.กอง 2 และ สส.สท. เปิดรับสมาชิกตามเกณฑ์ และการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

22 เมษายน 2022

สหกรณ์ฯ จัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้จัดสวัสดิการทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นบุตรของสมาชิก เพื่อการเป็นช่วยส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

18 เมษายน 2022

วารสารประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565

วารสารประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติงาน 65, แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ 64, สส.อค.พร. กองที่ 2 เปิดรับสมัครกรณีพิเศษ”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

07 เมษายน 2022

สส.สท. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบที่ 12 เดือนเมษายน 65

สส.สท. ขยายเวลารับสมัครสมาชิก รอบที่ 12 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2565 สำหรับผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2545 ถึง พ.ศ.2549 อายุระหว่าง 20-70 ปี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

31 มีนาคม 2022

รับสมัครสมาชิก สส.อค.พร. กอง 2 กรณีพิเศษ ถึง 30 มิถุนายน 2565

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด กองที่ 2 (สส.อค.พร.2) รับสมัครสมาชิก กรณีพิเศษ ถึง 30 มิถุนายน 2565

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

11 มีนาคม 2022
1 2 12
ติดต่อสหกรณ์ฯ