แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้อ่านวารสาร สอ.ครูแพร่ ประจำปี 2564

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้อ่านวารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบสหกรณ์ สวัสดิการต่าง ๆ ตลอดจนข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์

Mr.Nattawut

10 กันยายน 2021

ขยายระยะเวลารับสมัครสมาชิก สส.อค.พร. กอง 2

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด กองที่ 2 (สส.อค.พร.2) ขยายเวลารับสมัครสมาชิก ถึง 31 ตุลาคม 2564

Mr.Nattawut

08 กันยายน 2021

สมาชิกเกษียณราชการปี 2564 เชิญลงทะเบียนขอรับของที่ระลึก

เชิญสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ปี 2564 ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ขอรับของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ ปี 2564

Mr.Nattawut

01 กันยายน 2021

ด่วน.. สส.อค.พร. กองที่ 1 เปิดรับสมัครสมาชิก พร้อมลดเงินบริจาคให้ผู้สมัคร

สส.อค.พร. ได้เปิดรับสมาชิกกรณีพิเศษ พร้อมลดเงินบริจาคให้ผู้สมัครในรอบนี้ ร้อยละ 50 และ ร้อยละ 70 ตั้งแต่บัดนี้ถึง..

Mr.Nattawut

31 สิงหาคม 2021

Mr.Nattawut

30 สิงหาคม 2021

สส.อค.พร. กองที่ 2 ขยายเวลารับสมัคร

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด กองที่ 2 (สส.อค.พร.2) ขยายเวลารับสมัครสมาชิก ถึง 17 กันยายน 2564

Mr.Nattawut

26 สิงหาคม 2021

กกส. แจ้งชื่อกรรมการครบวาระ และวิธีการสมัครกรรมการ พร้อมใบสมัครกรรมการ

กกส. ได้กำหนดวิธีการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ ไว้ โดย…

Mr.Nattawut

20 สิงหาคม 2021

แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงาน กกส. ปี 2564

แจ้งปฏิบัติการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลางการสรรหาประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ประจำปี 2564

Mr.Nattawut

20 สิงหาคม 2021

แจ้ง ข้อปฏิบัติในการใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้เปิดลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อให้บุคคลทั่วได้ใช้ออกกำลังกาย ทั้งนี้การให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการดังกล่าวต้องมีความเรียบร้อย และ ปลอดภัย

Mr.Nattawut

13 สิงหาคม 2021

สรรหาบริษัทประกันภัย ประจำปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มีความประสงค์จะสรรหาบริษัทประกันภัย เพื่อทำประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยของสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565

Mr.Nattawut

04 สิงหาคม 2021
1 2 9
ติดต่อสหกรณ์ฯ