สส.สท. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบที่ 8/2566 อายุระหว่าง 20 – 70 ปี

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
สมาคม ชุดที่1 ในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบให้รับ
สมัครสมาชิกประเภทสามัญและประเภทสมทบ ในรอบที่ 8/2566 อายุระหว่าง 20-70 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.
2545 ถึงปี พ.ศ. 2495) รับสมัครวันที่ 1-31 ธันวาคม 2565

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

28 พฤศจิกายน 2022

ประกาศผลการสรรหาประธานกรรมการและกรรมกรดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด

ตามที่คณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด ได้กำหนดให้สมาชิกไปใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ โดยการลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า  เมื่อวันที่  5  พฤศจิกายน  2565  และลงคะแนนสรรหา ณ หน่วยสรรหาที่กำหนด เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นั้น คณะกรรมการกลางฯ ได้รับรายงานผลการรวมคะแนนสรรหาทุกหน่วยสหกรณ์แล้ว     และได้พิจารณาในคราวประชุม  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565   มีมติเป็นเอกฉันท์โดยวินิจฉัยว่า

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

28 พฤศจิกายน 2022

ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทุ่งเจริญ

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ นายสิทธิพันธ์ วงศ์แสนสี รองประธานกรรมการดำเนินการ นายกริต แสงสร้อย รองประธานกรรมการดำเนินการพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทุ่งเจริญ ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น ในวันพุธที่ 2 พฤศจิการยน 2565

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

02 พฤศจิกายน 2022

ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดน้ำเลา

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานฯ พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดน้ำเลา ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

02 พฤศจิกายน 2022

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ที่ 12 อำเภอเด่นชัย ถึงแก่กรรม

ตามประกาศคณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ประกาศให้นายชัยแก้ว  สวิง เป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ที่ 12 อำเภอเด่นชัย หมายเลข 1 ไปแล้วนั้น

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

27 ตุลาคม 2022

เปลี่ยนแปลงหน่วยสรรหา

ตามประกาศคณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เรื่อง กำหนดหน่วยสรรหาและหน่วยนับคะแนน ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565  นั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก  คณะกรรมการกลางฯ  จึงประกาศเปลี่ยนแปลงหน่วยสรรหา ดังนี้

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

27 ตุลาคม 2022

ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดแพร่

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานฯ พร้อมด้วย นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ
ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายอาณัติ มีบุญ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ อาคารหอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ต.ป่าแมต อ.เมือง จ. แพร่

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

25 ตุลาคม 2022

ผอ.สพม.แพร่ คนใหม่และคณะเข้าเยี่ยมสหกรณ์ฯ

ผอ.ประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ คนใหม่และคณะเข้าเยี่ยมเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการร่วมกันทำงานเพื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12 ตุลาคม 2022

แสดงความยินดีกับนายประสิทธิ์ อินวรรณา ที่เข้ารับตำแหน่ง ผอ.สพม.แพร่

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับนายประสิทธิ์ อินทรรณา ที่เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

06 ตุลาคม 2022
1 2 5
ติดต่อสหกรณ์ฯ