เยี่ยมเยือนศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจ สส.อค., สส.ชสอ. สส.สท.

นายสมพล ตันติสันติสม นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อค.) นายสมชาย รัตนอารี นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.) นายสุรพล กมุทชาติ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) นายธวัช จิตรชอบค้า ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) และกรรมการสส.สท. มาเยี่ยมเยือนศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจ สส.อค., สส.ชสอ. สส.สท. และรับทราบผลการดำเนินการ ของศูนย์ประสานงาน โดยมี นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ในวันที่ 29 กันยายน 2565

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

30 กันยายน 2022

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯลฯ เยี่ยมเยือนสหกรณ์ฯ

นายสมพล ตันติสันติสม นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อค.) นายสมชาย รัตนอารี นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.) นายสุรพล กมุทชาติ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) นายธวัช จิตรชอบค้า ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) และกรรมการสส.สท. มาเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด โดยมี นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ในวันที่ 29 กันยายน 2565

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

30 กันยายน 2022

สัญจรพบสมาชิกกลุ่มโรงเรียนห้วยอ้อ

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ สัญจรพบสมาชิกกลุ่มโรงเรียนห้วยอ้อ และมอบสวัสดิการสนับสนุนหน่วยงานสังกัดสมาชิก ณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร อำเภอลอง ในวันที่ 27 ก.ย. 65

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

27 กันยายน 2022

สัญจรพบสมาชิกชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอสูงเม่น

นายสุรวุธ ทรงประยูร รองประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ สัญจรพบสมาชิกชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอสูงเม่น และมอบสวัสดิการสนับสนุนชมรมข้าราชการบำนาญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ณ ที่ทำการชมรมฯ (สปอ.สูงเม่นเดิม ในบริเวณที่ว่าการอำเภอสูงเม่น) ในวันที่ 25 ก.ย. 65

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

27 กันยายน 2022

สัญจรพบสมาชิกกลุ่มโรงเรียนเวียงด้งนคร

นายสุรวุธ ทรงประยูร รองประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้จัดการ สัญจรพบสมาชิกกลุ่มโรงเรียนเวียงด้งนครและมอบสวัสดิการสนับสนุนหน่วยงานสังกัดสมาชิก ณ โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ อำเภอวังชิ้น ในวันที่ 23 ก.ย. 65

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

27 กันยายน 2022

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด พบเพื่อนครู

นางวรรณี สายยืด กรรมการ พร้อมด้วยนางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหัวข้อ “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด พบเพื่อนครู” จัดโดย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ อ.สูงเม่น ในวันที่ 26 ก.ย. 65

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

27 กันยายน 2022

อบรมหลักสูตร “การเงินและการลงทุนของสหกรณ์”

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้จัดการ อบรมหลักสูตร “การเงินและการลงทุนของสหกรณ์” จัดโดย ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2565 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

20 กันยายน 2022

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด ดูงานด้านการบริหารความเสี่ยง

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

20 กันยายน 2022

สัญจรพบสมาชิกกลุ่มโรงเรียนอุดรพัฒนา

นายปพณ หม้อกรอง กรรมการและเหรัญญิก พร้อมด้วยนางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สัญจรพบสมาชิกกลุ่มโรงเรียนอุดรพัฒนา และมอบสวัสดิการสนับสนุนหน่วยงานสังกัดสมาชิก ณ โรงเรียนบ้านสลก อำเภอวังชิ้น

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

19 กันยายน 2022

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการอำนวยการ”

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล รองประธานกรรมการดำเนินการ นายทวี มะทะ กรรมการและเลขานุการ นายระมัย ฟุ่มเฟือย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นายเสกชูพันธุ์ ภักดี กรรมการ นางวรรณี สายยืด กรรมการ นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์ กรรมการ นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช กรรมการ  และนางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ เดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการอำนวยการ ในระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน สนับสนุนโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด”

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

13 กันยายน 2022

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด ที่เดินทางมาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่จำกัด เพื่อศึกษาดูงาน..

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

13 กันยายน 2022

เกษียณแล้วงัยหัวใจยังเฟี้ยวฟ้าว

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ นายปพณ หม้อกรอง กรรมการและเหรัญญิก นายทวี มะทะ กรรมการและเลขานุการ นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช กรรมการ นางกฤติยาณี อู่เงิน ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เดินทางไปร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของนายเฉลิมพล ชัยศิลบุญ สหกรณ์จังหวัดแพร่

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

13 กันยายน 2022
1 2 4
ติดต่อสหกรณ์ฯ