ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จำกัด

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ทำหน้าที่เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จำกัด

Mr.Nattawut

13 พฤศจิกายน 2020

การอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของสหกรณ์ฯ

สอ.ครูแพร่ ได้จัดอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของสหกรณ์ฯ ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสหกรณ์ ซึ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ…

Mr.Nattawut

23 ตุลาคม 2020

ผู้จัดการแสงเทียน รับเกียรติเป็นวิทยากรสหกรณ์สีขาว ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด

นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผจก.สอ.ครูแพร่ ได้เป็นวิทยากรในความรู้ในหัวข้อเรื่อง “สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล” ณ สอ.ครูลำปาง…

Mr.Nattawut

19 ตุลาคม 2020

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด

สอ.ครูแพร่ จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ประกอบด้วยคณะกรรมการ และ เจ้าหน้าที่ จำนวน 61 คน โดย…

Mr.Nattawut

16 ตุลาคม 2020

สหกรณ์ฯ ออกสัญจรพบปะสมาชิกกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ อ.สอง

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานสอ.ครูแพร่ พร้อมผู้ช่วยผู้จัดการ และคณะเจ้าหน้าที่ ออกสัญจรพบปะสมาชิกกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ…

Mr.Nattawut

02 ตุลาคม 2020

สอ.ครูแพร่ ร่วมกิจกรรมกลุ่ม รร.นาพูน อ.วังชิ้น

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธาน สอ.ครูแพร่ จำกัด นำทีมกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมกลุ่มโรงเรียนนาพูน…

Mr.Nattawut

15 กันยายน 2020

ประธานเชษฐา ได้พบปะสมาชิกกลุ่มโรงเรียนผาเวียง อ.ลอง ในกิจกรรมสหกรณ์สัญจร

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธาน สอ.ครูแพร่ นำทีมกรรมการ ผู้ช่วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ทำกิจกรรมสหกรณ์สัญจร…

Mr.Nattawut

11 กันยายน 2020

ประธานเชษฐา ทำกิจกรรมสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิกการประชุมสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู อ.สูงเม่น

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธาน สอ.ครูแพร่ จำกัด นำทีมกรรมการ ผู้ช่วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ทำกิจกรรมสหกรณ์สัญจร..

Mr.Nattawut

04 กันยายน 2020
1 2
ติดต่อสหกรณ์ฯ