เข้าร่วมสัมมนา “พลิกโฉมสหกรณ์ยุคใหม่ ก้าวไกลสู่โลกยุคดิจิทัล”

นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานฯ นายสุรวุธ ทรงประยูร รองประธานฯ นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช กรรมการและเหรัญญิก นายทวี มะทะ กรรมการและเลขานุการ นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ กรรมการ นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ นายณัฐวุฒิ ทองจันทร์แก้ว เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “พลิกโฉมสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลสู่โลกยุคดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์โฮเต็ล คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11 พฤษภาคม 2023

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ร่วมกับ ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด จัดการประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 63 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 4 เดือนที่ผ่านมา และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ ณ ห้องประชุมพระลอ โดยนายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการฯ เป็นประธาน

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

09 พฤษภาคม 2023

เข้าร่วมการสัมมนา “การบริหารงาน การตรวจสอบ วิธีป้องกันการทุจริตและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสหกรณ์ออมทรัพย์” และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

เข้าร่วมการสัมมนา “การบริหารงาน การตรวจสอบ วิธีป้องกันการทุจริตและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสหกรณ์ออมทรัพย์” และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

09 พฤษภาคม 2023

มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566

มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

09 พฤษภาคม 2023

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด

วันที่ 26 เมษายน 2566 นายทวี มะทะ กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับ เภสัชกรเด่น ปัญญานันท์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ฯ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องพระลอ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

27 เมษายน 2023

รดน้ำดำหัวข้าราชการบำนาญอาวุโสและพิธีเปิดป้ายที่ทำการชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอเด่นชัย

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานฯ สอ.ครูแพร่ จำกัด และนายดิเรก คุ้มเนตร กรรมการ ร่วมงานรดน้ำดำหัวข้าราชการบำนาญอาวุโสอำเภอเด่นชัยและร่วมพิธีเปิดป้ายที่ทำการชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอเด่นชัย ณ โรงเรียนบ้านปากพวก อ.เด่นชัย จ.แพร่

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

25 เมษายน 2023

พิธีรดน้ำดำหัวสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2566

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานสอ.ครูแพร่ จำกัด พร้อมด้วย คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จัดพิธีรดน้ำดำหัวสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2566 เพื่อแสดงออกถึงความเคารพต่อสมาชิกอาวุโสและร่วมส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม สืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ (วันขึ้นปีใหม่ไทย) สหกรณ์ได้เชิญตัวแทนสมาชิกอาวุโสจากทุกหน่วยสหกรณ์ และที่ปรึกษา มาร่วมงานด้วยโดยมีผู้ร่วม จำนวน 104 คน ณ ห้องพระลอ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

24 เมษายน 2023

พิธีรดน้ำดำหัวประธานและกรรมการอาวุโส ประจำปี 2566

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 นายสิทธิพันธ์ วงศ์แสนสี รองประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จัดพิธีรดน้ำดำหัวนายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานสอ.ครูแพร่ จำกัด นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์ นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์ และนายสุรวุธ ทรงประยูร กรรมการอาวุโส เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ (วันขึ้นปีใหม่ไทย) ณ ห้องพระเพื่อน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

24 เมษายน 2023

ทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงาน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นผู้นำทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงาน ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

24 เมษายน 2023

มอบกระเช้าให้ท่านไพบูลย์ พุทธวงค์ ท่านชุมพล คำปา และท่านสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่เมือง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ มอบกระเช้า แก่ท่านไพบูลย์ พุทธวงค์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และ ท่านชุมพล คำปา ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด เนื่องในโอกาสวันปีใหม่เมือง

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

21 เมษายน 2023

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ในเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ และการบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ ในวันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2566

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

29 มีนาคม 2023

ร่วมแสดงความยินดีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 63 และ ฝ่ายจัดการ ร่วมแสดงความยินดี เปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

19 มีนาคม 2023
1 5 6 7
ติดต่อสหกรณ์ฯ