วารสารฉบับที่ 1 ประจำเดือนธันวาคม 2566 – มกราคม 2567

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

เดือน มกราคม 2567

วารสารฉบับที่ 1 ประจำปี 2567 (เดือนธันวาคม 2566 – มกราคม 2567)

กองบรรณาธิการ:

นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์, นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล, นายวิโรจน์ เวียงจันทร์,
นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ,นายดิเรก คุ้มเนตร, นางสาวอทิตยา อนุบุตร

กรรมการที่ปรึกษา: คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 64

ติดต่อสหกรณ์ฯ