ประกาศกำหนดหน่วยสรรหาและหน่วยนับคะแนนการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ประจำปี 2566

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด  ชุดที่ 62 ประจำปี  2565 จะครบวาระ จำนวน 5 คน  และลาออก….

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

31 สิงหาคม 2022

รับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 63 ประจำปี 2566

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 62 ประจำปี 2565  มีกรรมการจะครบวาระจำนวน 5 คน  และลาออกจากการเป็นกรรมการจำนวน 2 คน

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

31 สิงหาคม 2022

สรุปผลคะแนนการสรรหา กรรมการ ชุดที่ 62 ประจำปี 2565 (ไม่เป็นทางการ)

แจ้งผลคะแนนการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 62 ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 (ไม่เป็นทางการ)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

13 พฤศจิกายน 2021

กำหนดการ เพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ในบัญชีรายชื่อ

กกส. ได้กำหนดให้มีการสรรหากรรมการประจำหน่วยที่หมดวาระ จำนวน 8 คน และได้แจ้งรายชื่อ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน สรรหา กรรมการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

11 ตุลาคม 2021

วิธีการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหากรรมการ

กกส. แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหากรรมการ ได้กำหนดสถานที่ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาดังนี้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

11 ตุลาคม 2021

กำหนดวัน เวลา การลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ

กกส. ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ การลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ จำนวน 8 หน่วยสหกรณ์ฯ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

05 ตุลาคม 2021

แจ้งยกเลิกประกาศกำหนดหน่วยสรรหาและหน่วยนับคะแนน ฉบับวันที่ 20 ส.ค. 64

กกส. แจ้งยกเลิก ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยสรรหาและหน่วยนับคะแนน ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

05 ตุลาคม 2021

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ

กกส. ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

04 ตุลาคม 2021

กกส. แจ้งชื่อกรรมการครบวาระ และวิธีการสมัครกรรมการ พร้อมใบสมัครกรรมการ

กกส. ได้กำหนดวิธีการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ ไว้ โดย…

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

20 สิงหาคม 2021
1 2
ติดต่อสหกรณ์ฯ