ประกาศผลการสรรหาประธานกรรมการและกรรมกรดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด

ตามที่คณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด ได้กำหนดให้สมาชิกไปใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ โดยการลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า  เมื่อวันที่  5  พฤศจิกายน  2565  และลงคะแนนสรรหา ณ หน่วยสรรหาที่กำหนด เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นั้น คณะกรรมการกลางฯ ได้รับรายงานผลการรวมคะแนนสรรหาทุกหน่วยสหกรณ์แล้ว     และได้พิจารณาในคราวประชุม  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565   มีมติเป็นเอกฉันท์โดยวินิจฉัยว่า

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

28 พฤศจิกายน 2022

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ที่ 12 อำเภอเด่นชัย ถึงแก่กรรม

ตามประกาศคณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ประกาศให้นายชัยแก้ว  สวิง เป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ที่ 12 อำเภอเด่นชัย หมายเลข 1 ไปแล้วนั้น

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

27 ตุลาคม 2022

เปลี่ยนแปลงหน่วยสรรหา

ตามประกาศคณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เรื่อง กำหนดหน่วยสรรหาและหน่วยนับคะแนน ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565  นั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก  คณะกรรมการกลางฯ  จึงประกาศเปลี่ยนแปลงหน่วยสรรหา ดังนี้

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

27 ตุลาคม 2022

รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด(เพิ่มเติม)

บัดนี้  คณะกรรมการกลางฯ  ได้มีมติทบทวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการกลางฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี้

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

06 ตุลาคม 2022

การใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า

สมาชิกสหกรณ์ท่านใด มีความจำเป็นไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาในหน่วยสหกรณ์ซึ่งตนเองสังกัด ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ได้ สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เลขที่ 313 หมู่ 7 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

04 ตุลาคม 2022

การเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ

คณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด จึงกำหนดให้ไปใช้สิทธิเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เลขที่ 313 หมู่ 7 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยให้นำสำเนาคำสั่งย้าย และสำเนาทะเบียนบ้านไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันดังกล่าวด้วย

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

04 ตุลาคม 2022

ช่องทางการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของสมาชิกสหกรณ์ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 สหกรณ์ฯ ขอให้สมาชิกตรวจสอบรายชื่อของตนเองผ่านช่องทางเว็ปไซด์, Line Bot, Member service (www.memberptscoop.com) หากไม่พบรายชื่อของตนเอง ให้สมาชิกดำเนินการแจ้งเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เลขที่ 313 หมู่ 7 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

04 ตุลาคม 2022

รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

บัดนี้  คณะกรรมการกลางฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทุกรายแล้ว มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร คณะกรรมการกลางฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

04 ตุลาคม 2022

ประกาศกำหนดหน่วยสรรหาและหน่วยนับคะแนนการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ประจำปี 2566

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด  ชุดที่ 62 ประจำปี  2565 จะครบวาระ จำนวน 5 คน  และลาออก….

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

31 สิงหาคม 2022

รับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 63 ประจำปี 2566

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 62 ประจำปี 2565  มีกรรมการจะครบวาระจำนวน 5 คน  และลาออกจากการเป็นกรรมการจำนวน 2 คน

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

31 สิงหาคม 2022
1 2 3
ติดต่อสหกรณ์ฯ