อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รหัสประเภทเงินกู้อัตราดอกเบี้ย/ปี
502 (ฉฌ)ฉุกเฉินฌาปนกิจสงเคราะห์5.75%
506 (ฉฉ)เพื่อเหตุฉุกเฉิน5.75%
601 (สม)สามัญ5.75%
701 (พศ)พิเศษทั่วไป5.75%
702 (พน)พิเศษไม่เกินค่าหุ้น5.75%
703 (พก)พิเศษเพื่อการศึกษาตนเองและบุคคลในครอบครัว5.50%
705 (พบ)พิเศษเพื่อการรักษาพยาบาลตนเองและบุคคลในครอบครัว5.50%
709 (พด)พิเศษเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของสมาชิก5.75%
715 (พ19)พิเศษเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของสมาชิกจากไวรัสโคโรน่า 20195.50%

ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก

วันที่เรื่อง
30 พ.ย. 2563การให้เงินกู้ฉุกเฉินฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉฌ.)
13 พ.ค. 2562หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2)
1 เม.ย. 2562หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562

ติดต่อสหกรณ์ฯ