อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

รหัสประเภทเงินกู้อัตราดอกเบี้ย
504 (ฉป)ฉุกเฉินปันผล6%
506 (ฉฉ)เพื่อเหตุฉุกเฉิน6%
601 (สม)สามัญ6%
701 (พศ)พิเศษทั่วไป6%
702 (พน)พิเศษไม่เกินค่าหุ้น6%
703 (พก)พิเศษเพื่อการศึกษาตนเองและบุคคลในครอบครัว5.75%
705 (พบ)พิเศษเพื่อการรักษาพยาบาลตนเองและบุคคลในครอบครัว5.75%
709 (พด)พิเศษเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของสมาชิก6%
713 (ชสอ)พิเศษโครงการ (ชสอ.)4.09%

ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก

วันที่เรื่อง
13 พ.ค. 2562หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2)
1 เม.ย. 2562หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562