อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รหัสประเภทเงินกู้อัตราดอกเบี้ย/ปี
502 (ฉฌ)ฉุกเฉินฌาปนกิจสงเคราะห์5.50%
506 (ฉฉ)เพื่อเหตุฉุกเฉิน4.70%
601 (สม)สามัญ5.50%
602 (สป)สามัญปรับโครงสร้างหนี้5.50%
701 (พศ)พิเศษทั่วไป5.50%
702 (พน)พิเศษไม่เกินค่าหุ้น5.25%
703 (พก)พิเศษเพื่อการศึกษาตนเองและบุคคลในครอบครัว5.25%
704 (พช)พิเศษสร้างขวัญ/กำลังใจ5.50%
705 (พบ)พิเศษเพื่อการรักษาพยาบาลตนเองและบุคคลในครอบครัว5.25%
706 (พอ)พิเศษอเนกประสงค์5.50%
708 (กบข)พิเศษสวัสดิการเพื่อชำระคืนกองทุน กบข.5.50%
709 (พด)พิเศษเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของสมาชิก5.50%
711 (พร)พิเศษเพื่อการดำรงชีพ5.50%
712 (ปน)พิเศษปรับโครงสร้างหนี้5.50%
713 (พส)พิเศษโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้สมาชิก5.25%
714 (พดค)พิเศษโครงการบรรเทาความเดือดร้อนผู้ค้ำประกัน3.75%
715 (พ19)พิเศษโควิด 19 (โครงการ 3)5.25%

ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก

วันที่เรื่อง
30 พ.ย. 2564ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกทุกประเภท
30 พ.ย. 2563การให้เงินกู้ฉุกเฉินฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉฌ.)
13 พ.ค. 2562หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2)
1 เม.ย. 2562หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562

ติดต่อสหกรณ์ฯ