อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2566

รหัสประเภทเงินกู้อัตราดอกเบี้ย/ปี
501(ฉก)เงินกู้ฉุกเฉินกำหนดวงเงิน4.70%
502 (ฉฌ)เงินกู้ฉุกเฉินฌาปนกิจสงเคราะห์และประกัน4.70%
601 (สม)เงินกู้สามัญ5.50%
701 (พศ)เงินกู้พิเศษทั่วไป 5.50%
702 (พน)เงินกู้พิเศษไม่เกินค่าหุ้น5.25%
703 (พก)เงินกู้พิเศษโครงการสวัสดิการเพื่อการศึกษาตนเอง5.25%
705 (พบ)เงินกู้พิเศษโครงการเพื่อการรักษาพยาบาลตนเองและบุคคลในครอบครัว5.25%
709 (พด)เงินกู้พิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก5.50%
713 (พส)เงินกู้พิเศษอาชีพเสริมเพิ่มรายได้สมาชิก5.25%
714 (พดค)เงินกู้พิเศษเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของผู้ค้ำประกัน3.75%
เงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมวิทยฐานะแก่สมาชิก5.50%

ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก

วันที่เรื่อง
21 ม.ค. 2566อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกทุกประเภท
30 พ.ย. 2564ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกทุกประเภท
30 พ.ย. 2563การให้เงินกู้ฉุกเฉินฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉฌ.)
13 พ.ค. 2562หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2)
1 เม.ย. 2562หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562

ติดต่อสหกรณ์ฯ