อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2566

รหัสประเภทเงินกู้อัตราดอกเบี้ย/ปี
601 (สม)เงินกู้สามัญ5.25%
701 (พศ)เงินกู้พิเศษทั่วไป5.25%
702 (พน)เงินกู้พิเศษไม่เกินค่าหุ้น5.00%
703 (พก)เงินกู้พิเศษโครงการสวัสดิการเพื่อการศึกษาตนเอง5.00%
704(พช)เงินกู้พิเศษโครงการสร้างขวัญกำลังใจสมาชิก(พช.)5.25%
705 (พบ)เงินกู้พิเศษโครงการเพื่อการรักษาพยาบาลตนเองและบุคคลในครอบครัว5.00%
706(พอ)เงินกู้พิเศษอเนกประสงค์5.25%
708(กบข.)เงินกู้พิเศษสวัสดิการเพื่อชำระเงินกองทุน กบข.5.25%
709 (พด)เงินกู้พิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก5.25%
711(พร)เงินกู้พิเศษโครงการกู้เพื่อการดำรงชีพ5.25%
712(ปน)เงินกู้พิเศษปรับโครงสร้างหนี้5.25%
713 (พส)เงินกู้พิเศษอาชีพเสริมเพิ่มรายได้สมาชิก5.00%
714 (พดค)เงินกู้พิเศษเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของผู้ค้ำประกัน3.50%
715(พ19)เงินกู้พิเศษ (Covid-19) โครงการ 35.00%
716(พรน)เงินกู้พิเศษรวมหนี้5.25%
717(พสว)เงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมวิทยฐานะแก่สมาชิก5.25%

ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก

วันที่เรื่อง
08 ม.ค. 2567ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก
21 ม.ค. 2566อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกทุกประเภท
30 พ.ย. 2564ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกทุกประเภท
30 พ.ย. 2563การให้เงินกู้ฉุกเฉินฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉฌ.)
13 พ.ค. 2562หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2)
1 เม.ย. 2562หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562

ติดต่อสหกรณ์ฯ