อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์

ปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ประเภทเงินฝากอัตราดอกเบี้ยต่อปี
ออมทรัพย์0.75
ออมทรัพย์สินมั่นคง2.50
ออมทรัพย์สินประกัน2.75
เงินฝากออมทรัพย์สะสมรายเดือนมั่งคั่ง
ฝาก 100 - 999 บาท2.65
ฝาก 1,000 - 4,000 บาท2.75
ฝาก 4,001 - 8,000 บาท2.85
ฝาก 8,001 - 10,000 บาท2.95
ฝาก 10,001 - 25,000 บาท3.05
ออมทรัพย์เพื่อเพื่อนสมาชิก1.00
ออมทรัพย์พิเศษ0.50
ออมทรัพย์พิเศษสินสามัญ2.75
ออมทรัพย์พิเศษสินสมทบ2.75
ออมทรัพย์พิเศษอุดมทรัพย์2.45
เงินฝากประจำ
ระยะเวลา 6 เดือน0.50
ระยะเวลา 12 เดือน1.25
ระยะเวลา 24 เดือน3.25
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(โครงการเงินฝากเสริมสุข)รุ่นที่12.70
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(โครงการเงินฝากเสริมสุข)รุ่นที่22.90
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(โครงการเงินฝากเสริมสุข)รุ่นที่33.25
เงินฝากออมทรัพย์สินสงเคราะห์3
เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์ 3 ปี (ปีที่ 1 )2.75
เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์ 3 ปี (ปีที่ 2 )3.00
เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์ 3 ปี (ปีที่ 3 )3.25
เงินฝากออมทรัพย์ปันผลสะสมทรัพย์ โครงการ 12.60

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ติดต่อสหกรณ์ฯ