ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
จำนวน 3 อัตรา ลงวันที่ 18 มีนาคม 2567 และลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 โดยการรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป พร้อมทั้งคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดังนี้

ติดต่อสหกรณ์ฯ