ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา โดยได้ดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นั่น คณะกรรมการ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีต่อไป ดังนี้

ติดต่อสหกรณ์ฯ