แจ้งข่าว การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ช่วยให้สมาชิกผ่อนชำระหนี้ได้เร็วขึ้น

เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ ส่งชำระหนี้แบบคงยอด ซึ่งยอดผ่อนชำระรวมจะเท่ากันทุกงวด ประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ย เงินต้นที่ชำระ ในช่วงแรกจะน้อย ดอกเบี้ยจะสูง ในการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะช่วยให้สมาชิกผ่อนชำระหนี้ได้เร็วขึ้น (งวดชำระหนี้สั้นลง)

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

27 กุมภาพันธ์ 2024
1 3 4 5 6
ติดต่อสหกรณ์ฯ