การใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า

ในการลงคะแนนสรรหาของสมาชิกสหกรณ์ครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ทุกท่านได้ไปใช้ สิทธิในการลงคะแนนอย่างสะดวกและทั่วถึง คณะกรรมการกลางฯ จึงกําหนดให้มีการใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

06 ตุลาคม 2023

รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ 2566

คณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด (กกส.) ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ต่างๆ ดังนี้

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

05 ตุลาคม 2023

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการอำนวยการ”

วันที่ 19-21 กันยายน 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการอำนวยการ” จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

21 กันยายน 2023

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

21 กันยายน 2023

การจัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติ

เนื่องในวันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด รักการออม และตระหนักถึงความสำคัญ ประโยชน์ของการออมเงิน ว่าเป็นส่วนสำคัญสร้างความยั่งยืนให้กับชีวิต

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

15 กันยายน 2023

วารสารฉบับที่ 3 ประจำปี 2566 (เดือนมิถุนายน 2566 – สิงหาคม 2566)

วารสารฉบับที่ 3 ประจำปี 2566 (เดือนมิถุนายน 2566 – สิงหาคม 2566)

กองบรรณาธิการ: นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์, นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์, นายวิโรจน์ เวียงจันทร์,
นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์,นายดิเรก คุ้มเนตร, นางสาวอุบลรัตน์ แดงงาม

กรรมการที่ปรึกษา: คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 63

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

11 กันยายน 2023
1 3 4 5
ติดต่อสหกรณ์ฯ