ประกาศการจัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา 2567

ยื่นขอรับสวัสดิการ ครั้งที่ 1
วันที่ 4 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 67
ได้รับสวัสดิการ วันที่ 30 สิงหาคม 67
ยื่นขอรับสวัสดิการ ครั้งที่ 2
วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 67
ได้รับสวัสดิการ วันที่ 29 พฤศจิกายน 67

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

04 เมษายน 2024

แจ้งข่าว การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ช่วยให้สมาชิกผ่อนชำระหนี้ได้เร็วขึ้น

เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ ส่งชำระหนี้แบบคงยอด ซึ่งยอดผ่อนชำระรวมจะเท่ากันทุกงวด ประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ย เงินต้นที่ชำระ ในช่วงแรกจะน้อย ดอกเบี้ยจะสูง ในการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะช่วยให้สมาชิกผ่อนชำระหนี้ได้เร็วขึ้น (งวดชำระหนี้สั้นลง)

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

27 กุมภาพันธ์ 2024

ประกาศ การจัดสรรทุนการศึกษาแก่สมาชิกประจำปี 2567

ปริญญาตรี ทุนละ 2,500 บาท
ปริญญาโท ทุนละ 4,000 บาท
ปริญญาเอก ทุนละ 5,000 บาท

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

01 กุมภาพันธ์ 2024

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

เพื่อเป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สิน สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ตามมติคณะรัฐมนตรี ช่วยเหลือ ลดภาระหนี้สินของสมาชิก และมีเงินได้คงเหลือเพื่อการดำรงชีพ
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 64 ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2567 มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

16 มกราคม 2024
ติดต่อสหกรณ์ฯ