ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

05 มกราคม 2024

วารสารฉบับที่ 4 ประจำปี 2566 (เดือนกันยายน 2566 – พฤศจิกายน 2566)

วารสารฉบับที่ 3 ประจำปี 2566 (เดือนกันยายน 2566 – พฤศจิกายน 2566)

กองบรรณาธิการ: นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์, นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์, นายวิโรจน์ เวียงจันทร์,
นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์,นายดิเรก คุ้มเนตร, นางสาวอุบลรัตน์ แดงงาม

กรรมการที่ปรึกษา: คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 63

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

22 ธันวาคม 2023

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

10 ธันวาคม 2023
1 2 3 4 7
ติดต่อสหกรณ์ฯ