ออกพบปะสมาชิก โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่

ออกพบปะสมาชิก โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ของสหกรณ์ฯ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

28 ตุลาคม 2023

รับสมัคร กกส. ทำหน้าที่ปี 2567-2568

เนื่องจากสหกณ์ฯ จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด (กกส.) ในปี 2567 และ ปี 2568

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

27 ตุลาคม 2023

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีการบริหารจัดการสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง และเพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรสหกรณ์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

16 ตุลาคม 2023

เงินฝากออมทรัพย์สินสงเคราะห์

ออมเลยวันนี้ เงินฝากออมทรัพย์สินสงเคราะห์ เพื่อชำระเงินสงเคราะห์คงสภาพการเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ให้กับสมาชิกก่อนเป็นอันดับแรก

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

09 ตุลาคม 2023

จัดอบรมสัมมนา “เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่หักเงิน ณ ที่จ่ายให้แก่สหกรณ์”

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่หักเงิน ณ ที่จ่าย ทุกหน่วยหักงิน มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางกรหักเงิน ณ ที่จ่ายของสมาชิกส่งให้แก่สหกรณ์ฯ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ณ ห้องพระลอ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

07 ตุลาคม 2023
1 3 4 5 9
ติดต่อสหกรณ์ฯ