ประกาศ การจัดสรรทุนการศึกษาแก่สมาชิกประจำปี 2567

ปริญญาตรี ทุนละ 2,500 บาท
ปริญญาโท ทุนละ 4,000 บาท
ปริญญาเอก ทุนละ 5,000 บาท

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

01 กุมภาพันธ์ 2024

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

เพื่อเป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สิน สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ตามมติคณะรัฐมนตรี ช่วยเหลือ ลดภาระหนี้สินของสมาชิก และมีเงินได้คงเหลือเพื่อการดำรงชีพ
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 64 ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2567 มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

16 มกราคม 2024
1 4 5 6
ติดต่อสหกรณ์ฯ