ฝ่ายประชาสัมพันธ์

23 สิงหาคม 2023

สัญจรพบสมาชิกลุ่มโรงเรียนวังชิ้น ณ ห้องคอมพิวเตอร์ของหนู โรงเรียนบ้านวังเบอะ อ.วังชิ้น จ.แพร่

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด สัญจรพบสมาชิกลุ่มโรงเรียนวังชิ้น ณ ห้องคอมพิวเตอร์ของหนู โรงเรียนบ้านวังเบอะ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ประธานได้รายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและข่าวสารของสหกรณ์ให้สมาชิกได้รับทราบ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

22 สิงหาคม 2023

เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์สู่ความสำเร็จ”

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์สู่ความสำเร็จ” ณ ห้องประชุม 701 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จังหวัดนนทบุรี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

21 สิงหาคม 2023

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

09 สิงหาคม 2023

ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ย การบริหาร ด้านการติดตามหนี้สิน การบริหารด้านการฟื้นฟูหนี้ และการแก้ไขปัญหาหนี้ของธนาคารออมสิน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

04 สิงหาคม 2023

ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและประโยชน์แก่คณะสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดเสด็จ ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

31 กรกฎาคม 2023

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

31 กรกฎาคม 2023

ครบรอบ 62 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด 27 กรกฎาคม 2566

พ.ศ. 2504 คณะครูจังหวัดแพร่ ที่มองเห็นประโยชน์ของการรวมกลุ่มครูเป็นสหกรณ์ฯ เพื่อดำเนินงานสหกรณ์ให้เป็นไปตามหลักการ อุดมการณ์ และวัตถุประสงค์ ได้จัดให้มีการประชุมครั้งแรกเพื่อจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ขึ้นที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้ตั้งชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัดสินใช้” เป็นประเภทออมทรัพย์และเครดิตได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2497 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2504

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

27 กรกฎาคม 2023

ร่วมเปิดอบรมสัมมนาออนไลน์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)

นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ร่วมเปิดอบรมสัมมนาออนไลน์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เรื่อง “การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

26 กรกฎาคม 2023

สัญจรพบสมาชิกกลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮ-นาจักร

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด สัญจรพบสมาชิกกลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮ-นาจักร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

26 กรกฎาคม 2023

สัญจรพบสมาชิกกลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่

สัญจรพบสมาชิกกลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

25 กรกฎาคม 2023

โครงการอบรมเพาะเห็ดธรรมชาติเพื่อการบริโภคและพัฒนาอาชีพ (เห็ดตับเต่า)

นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดทำโครงการอบรมเพาะเห็ดธรรมชาติเพื่อการบริโภคและพัฒนาอาชีพ (เห็ดตับเต่า) จำนวนเงิน 19,000 บาท

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

24 กรกฎาคม 2023
1 5 6 7 9
ติดต่อสหกรณ์ฯ