การอบรม “ครบเครื่องเรื่องบริหารสหกรณ์” กับ ชุมนุนสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด

วันที่ 9-10 กันยายน 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ เข้าร่วมการอบรม “ครบเครื่องเรื่องบริหารสหกรณ์” กับ ชุมนุนสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กทม.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

11 กันยายน 2023

สัญจรพบสมาชิกกลุ่มโรงเรียน ผาเวียง ณ โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่

นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์ รองประธานฯ และนางวรรณี สายยืด กรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด สัญจรพบสมาชิกกลุ่มโรงเรียนผาเวียง ณ โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

08 กันยายน 2023

สัญจรพบสมาชิกกลุ่มโรงเรียนน้ำชำ-หัวฝาย ณ โรงเรียนชุมชน บ้านบวกโป่ง

นายสิทธิพันธ์ วงศ์แสนสี รองประธานฯ นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์ กรรมการ
และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด สัญจรพบสมาชิกกลุ่มโรงเรียนน้ำชำ-หัวฝาย ณ โรงเรียนชุมชน
บ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

08 กันยายน 2023

เยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานด้านการใช้สื่อประชาสัมพันธ์องค์กร ณ สอ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด

นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานด้านการใช้สื่อประชาสัมพันธ์องค์กร ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

06 กันยายน 2023

ร่วมต้อนรับ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภัคดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ร่วมต้อนรับ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

04 กันยายน 2023

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ และนางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

04 กันยายน 2023

ประกาศ ยกเลิกแอปพลิเคชัน “สอ.ครูแพร่” เวอร์ชั่นเก่า

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด ได้จัดทําแอปพลิเคชัน เพื่ออํานวยความสะดวกด้านการทํา ธุรกรรมการเงินสําหรับสมาชิก โดยสหกรณ์ฯ ได้พัฒนาแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองการใช้งาน และเพิ่มความปลอดภัยด้านข้อมูลของสมาชิก

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

01 กันยายน 2023

โครงการพัฒนาแหล่งอาหารกลางวันโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านป่าแดง

เยี่ยมชมโครงการพัฒนาแหล่งอาหารกลางวันโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์) อ.สอง จ.แพร่ และ มอบเงินสนับสนุนตามโครงการเพื่อน้อง 9 จำนวน 50,000 บาท

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

29 สิงหาคม 2023

มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลสอง อ.สอง จ.แพร่

มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลสอง อ.สอง จ.แพร่ จำนวน 5,000 บาท ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

29 สิงหาคม 2023

โครงการเพื่อน้อง 9 และดำเนินกิจกรรมโครงการคืนป่าให้ธรรมชาติ ณ รร.บ้านห้วยโรงนอก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก อ.ร้องกวาง จ.แพร่
มูลค่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

28 สิงหาคม 2023

การประชุม/อบรมผู้แทนเครือข่ายสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. ประจำพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่

นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ เข้าร่วมการประชุม/อบรมผู้แทนเครือข่ายสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. ประจำพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

28 สิงหาคม 2023
1 6 7 8 14
ติดต่อสหกรณ์ฯ