รับสมัครสมาชิก สส.อค.พร. กอง 2 กรณีพิเศษ ถึง 31 มกราคม 2565

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด กองที่ 2 (สส.อค.พร.2) รับสมัครสมาชิก กรณีพิเศษ ถึง 31 มกราคม 2565

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

05 พฤศจิกายน 2021

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

28 ตุลาคม 2021

รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้เปิดรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 เป็นบุคคล หรือ นิติบุคคล เพื่อดำเนินการตรวจสอบกิจการตามที่กฎหมายกำหนด และ…

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

05 ตุลาคม 2021

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

29 กันยายน 2021

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้อ่านวารสาร สอ.ครูแพร่ ประจำปี 2564

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้อ่านวารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบสหกรณ์ สวัสดิการต่าง ๆ ตลอดจนข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

10 กันยายน 2021

ขยายระยะเวลารับสมัครสมาชิก สส.อค.พร. กอง 2

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด กองที่ 2 (สส.อค.พร.2) ขยายเวลารับสมัครสมาชิก ถึง 31 ตุลาคม 2564

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

08 กันยายน 2021

สมาชิกเกษียณราชการปี 2564 เชิญลงทะเบียนขอรับของที่ระลึก

เชิญสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ปี 2564 ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ขอรับของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ ปี 2564

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

01 กันยายน 2021

ด่วน.. สส.อค.พร. กองที่ 1 เปิดรับสมัครสมาชิก พร้อมลดเงินบริจาคให้ผู้สมัคร

สส.อค.พร. ได้เปิดรับสมาชิกกรณีพิเศษ พร้อมลดเงินบริจาคให้ผู้สมัครในรอบนี้ ร้อยละ 50 และ ร้อยละ 70 ตั้งแต่บัดนี้ถึง..

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

31 สิงหาคม 2021

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

30 สิงหาคม 2021

สส.อค.พร. กองที่ 2 ขยายเวลารับสมัคร

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด กองที่ 2 (สส.อค.พร.2) ขยายเวลารับสมัครสมาชิก ถึง 17 กันยายน 2564

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

26 สิงหาคม 2021

แจ้ง ข้อปฏิบัติในการใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้เปิดลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อให้บุคคลทั่วได้ใช้ออกกำลังกาย ทั้งนี้การให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการดังกล่าวต้องมีความเรียบร้อย และ ปลอดภัย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

13 สิงหาคม 2021
1 5 6 7 9
ติดต่อสหกรณ์ฯ