โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการอำนวยการ”

วันที่ 19-21 กันยายน 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการอำนวยการ” จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

21 กันยายน 2023

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

21 กันยายน 2023

การจัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติ

เนื่องในวันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด รักการออม และตระหนักถึงความสำคัญ ประโยชน์ของการออมเงิน ว่าเป็นส่วนสำคัญสร้างความยั่งยืนให้กับชีวิต

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

15 กันยายน 2023

พบปะสมาชิกสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 1

วันที่ 14 กันยายน 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ได้พบปะสมาชิกสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมพระลอ สอ.ครูแพร่ จำกัด โดยประธานรายงานผลการดำเนินงาน
ของสหกรณ์ ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและข่าวสาร ให้สมาชิกได้รับทราบ
ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายสุขุม กันกา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านกฎหมายของสหกรณ์ บรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์ด้วย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

14 กันยายน 2023

สัญจรพบสมาชิกกลุ่มโรงเรียนอุดรพัฒนา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก

นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์ รองประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด สัญจรพบสมาชิกกลุ่มโรงเรียนอุดรพัฒนา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก
อ.วังชิ้น จ.แพร่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

13 กันยายน 2023

วารสารฉบับที่ 3 ประจำปี 2566 (เดือนมิถุนายน 2566 – สิงหาคม 2566)

วารสารฉบับที่ 3 ประจำปี 2566 (เดือนมิถุนายน 2566 – สิงหาคม 2566)

กองบรรณาธิการ: นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์, นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์, นายวิโรจน์ เวียงจันทร์,
นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์,นายดิเรก คุ้มเนตร, นางสาวอุบลรัตน์ แดงงาม

กรรมการที่ปรึกษา: คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 63

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

11 กันยายน 2023

การอบรม “ครบเครื่องเรื่องบริหารสหกรณ์” กับ ชุมนุนสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด

วันที่ 9-10 กันยายน 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ เข้าร่วมการอบรม “ครบเครื่องเรื่องบริหารสหกรณ์” กับ ชุมนุนสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กทม.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

11 กันยายน 2023

เยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานด้านการใช้สื่อประชาสัมพันธ์องค์กร ณ สอ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด

นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานด้านการใช้สื่อประชาสัมพันธ์องค์กร ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

06 กันยายน 2023
1 2 6
ติดต่อสหกรณ์ฯ