สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด พบเพื่อนครู

นางวรรณี สายยืด กรรมการ พร้อมด้วยนางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหัวข้อ “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด พบเพื่อนครู” จัดโดย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ อ.สูงเม่น ในวันที่ 26 ก.ย. 65

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

27 กันยายน 2022

อบรมหลักสูตร “การเงินและการลงทุนของสหกรณ์”

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้จัดการ อบรมหลักสูตร “การเงินและการลงทุนของสหกรณ์” จัดโดย ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2565 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

20 กันยายน 2022

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด ดูงานด้านการบริหารความเสี่ยง

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

20 กันยายน 2022

สัญจรพบสมาชิกกลุ่มโรงเรียนอุดรพัฒนา

นายปพณ หม้อกรอง กรรมการและเหรัญญิก พร้อมด้วยนางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สัญจรพบสมาชิกกลุ่มโรงเรียนอุดรพัฒนา และมอบสวัสดิการสนับสนุนหน่วยงานสังกัดสมาชิก ณ โรงเรียนบ้านสลก อำเภอวังชิ้น

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

19 กันยายน 2022

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการอำนวยการ”

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล รองประธานกรรมการดำเนินการ นายทวี มะทะ กรรมการและเลขานุการ นายระมัย ฟุ่มเฟือย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นายเสกชูพันธุ์ ภักดี กรรมการ นางวรรณี สายยืด กรรมการ นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์ กรรมการ นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช กรรมการ  และนางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ เดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการอำนวยการ ในระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน สนับสนุนโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด”

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

13 กันยายน 2022

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด ที่เดินทางมาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่จำกัด เพื่อศึกษาดูงาน..

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

13 กันยายน 2022

เกษียณแล้วงัยหัวใจยังเฟี้ยวฟ้าว

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ นายปพณ หม้อกรอง กรรมการและเหรัญญิก นายทวี มะทะ กรรมการและเลขานุการ นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช กรรมการ นางกฤติยาณี อู่เงิน ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เดินทางไปร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของนายเฉลิมพล ชัยศิลบุญ สหกรณ์จังหวัดแพร่

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

13 กันยายน 2022

โครงการเพื่อน้อง ปีที่ 8

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด นำโดยนายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมทั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เดินทางไปโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ อำเภอสูงเม่น เพื่อมอบเงินสนับสุนงบประมาณปรับปรุงและพัฒนาห้องโสตทัศนศึกษาปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 100,000 บาท

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

23 สิงหาคม 2022

สหกรณ์ฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สอ.ครูเชียงราย จำกัด

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565 สหกรณ์ฯ นำโดยนายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมทั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด ที่เดินทางจากจังหวัดเชียงรายมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดทำระบบและระเบียบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เพื่อให้เป็นไปตาม กฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ 2564

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

23 สิงหาคม 2022

สหกรณ์ฯ สัญจรกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565 สหกรณ์ฯ เดินทางไปประชุมร่วมกับกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี อ.สอง เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ฯ และมอบเงินสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายการศึกษา

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

23 สิงหาคม 2022

สหกรณ์ฯ สัญจรกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ

ประชาสัมพันธ์และะมอบเงินสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายยมเหนือ นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ นายไตรรัตน์ ฤทธิ์สินธุ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ นายระมัย ฟุ่มเฟือย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์ กรรมการหน่วยร้องกวาง นายเสกชูพันธุ์ ภักดี กรรมการหน่วยบำนาญเมือง 2

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

23 สิงหาคม 2022

สหกรณ์ฯ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ นายระมัย ฟุ่มเฟือย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

04 สิงหาคม 2022
1 2
ติดต่อสหกรณ์ฯ