แบบสำรวจความพึงพอใจสวัสดิการ

ด้วยฝ่ายสวัสดิการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด จะดำเนินการสำรวจระดับความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสวัสดิการ ปี 2567 ที่สหกรณ์ฯ มอบให้แก่สมาชิก เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้มาปรับปรุงแนวทางการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น
ซึ่งการปรับปรุงจะต้องอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ดังนั้น สหกรณ์ฯ
จึงขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถาม โดยขอให้ข้อมูลตามความเป็นจริง

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

12 มีนาคม 2024

แจ้งข่าว การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ช่วยให้สมาชิกผ่อนชำระหนี้ได้เร็วขึ้น

เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ ส่งชำระหนี้แบบคงยอด ซึ่งยอดผ่อนชำระรวมจะเท่ากันทุกงวด ประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ย เงินต้นที่ชำระ ในช่วงแรกจะน้อย ดอกเบี้ยจะสูง ในการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะช่วยให้สมาชิกผ่อนชำระหนี้ได้เร็วขึ้น (งวดชำระหนี้สั้นลง)

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

27 กุมภาพันธ์ 2024
1 2 3 4
ติดต่อสหกรณ์ฯ