การจัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติ

เนื่องในวันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด รักการออม และตระหนักถึงความสำคัญ ประโยชน์ของการออมเงิน ว่าเป็นส่วนสำคัญสร้างความยั่งยืนให้กับชีวิต

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

15 กันยายน 2023

พบปะสมาชิกสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 1

วันที่ 14 กันยายน 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ได้พบปะสมาชิกสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมพระลอ สอ.ครูแพร่ จำกัด โดยประธานรายงานผลการดำเนินงาน
ของสหกรณ์ ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและข่าวสาร ให้สมาชิกได้รับทราบ
ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายสุขุม กันกา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านกฎหมายของสหกรณ์ บรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์ด้วย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

14 กันยายน 2023

สัญจรพบสมาชิกกลุ่มโรงเรียนอุดรพัฒนา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก

นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์ รองประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด สัญจรพบสมาชิกกลุ่มโรงเรียนอุดรพัฒนา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก
อ.วังชิ้น จ.แพร่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

13 กันยายน 2023

วารสารฉบับที่ 3 ประจำปี 2566 (เดือนมิถุนายน 2566 – สิงหาคม 2566)

วารสารฉบับที่ 3 ประจำปี 2566 (เดือนมิถุนายน 2566 – สิงหาคม 2566)

กองบรรณาธิการ: นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์, นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์, นายวิโรจน์ เวียงจันทร์,
นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์,นายดิเรก คุ้มเนตร, นางสาวอุบลรัตน์ แดงงาม

กรรมการที่ปรึกษา: คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 63

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11 กันยายน 2023

การอบรม “ครบเครื่องเรื่องบริหารสหกรณ์” กับ ชุมนุนสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด

วันที่ 9-10 กันยายน 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ เข้าร่วมการอบรม “ครบเครื่องเรื่องบริหารสหกรณ์” กับ ชุมนุนสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กทม.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

11 กันยายน 2023

เยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานด้านการใช้สื่อประชาสัมพันธ์องค์กร ณ สอ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด

นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานด้านการใช้สื่อประชาสัมพันธ์องค์กร ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

06 กันยายน 2023

โครงการกิจกรรมอบรมทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก อ.ร้องกวาง จ.แพร่

ตามที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ “โครงการเพื่อน้อง 9” จำนวน 100,000 บาทจากสหกรณ์ฯ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมอบรมทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 72 คน โดยได้เชิญ วิทยากรจากวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ มาให้ความรู้และอบรมกิจกรรมให้แก่นักเรียน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

25 สิงหาคม 2023

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

23 สิงหาคม 2023

สัญจรพบสมาชิกลุ่มโรงเรียนวังชิ้น ณ ห้องคอมพิวเตอร์ของหนู โรงเรียนบ้านวังเบอะ อ.วังชิ้น จ.แพร่

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด สัญจรพบสมาชิกลุ่มโรงเรียนวังชิ้น ณ ห้องคอมพิวเตอร์ของหนู โรงเรียนบ้านวังเบอะ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ประธานได้รายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและข่าวสารของสหกรณ์ให้สมาชิกได้รับทราบ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

22 สิงหาคม 2023

เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์สู่ความสำเร็จ”

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์สู่ความสำเร็จ” ณ ห้องประชุม 701 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จังหวัดนนทบุรี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

21 สิงหาคม 2023
1 2 5
ติดต่อสหกรณ์ฯ