เงินฝากออมทรัพย์สินสงเคราะห์

ออมเลยวันนี้ เงินฝากออมทรัพย์สินสงเคราะห์ เพื่อชำระเงินสงเคราะห์คงสภาพการเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ให้กับสมาชิกก่อนเป็นอันดับแรก

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

09 ตุลาคม 2023

จัดอบรมสัมมนา “เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่หักเงิน ณ ที่จ่ายให้แก่สหกรณ์”

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่หักเงิน ณ ที่จ่าย ทุกหน่วยหักงิน มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางกรหักเงิน ณ ที่จ่ายของสมาชิกส่งให้แก่สหกรณ์ฯ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ณ ห้องพระลอ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

07 ตุลาคม 2023

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการอำนวยการ”

วันที่ 19-21 กันยายน 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการอำนวยการ” จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

21 กันยายน 2023

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

21 กันยายน 2023
1 2 3 7
ติดต่อสหกรณ์ฯ