สัญจรพบสมาชิกกลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮ-นาจักร

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด สัญจรพบสมาชิกกลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮ-นาจักร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

26 กรกฎาคม 2023

สัญจรพบสมาชิกกลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่

สัญจรพบสมาชิกกลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

25 กรกฎาคม 2023

โครงการอบรมเพาะเห็ดธรรมชาติเพื่อการบริโภคและพัฒนาอาชีพ (เห็ดตับเต่า)

นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดทำโครงการอบรมเพาะเห็ดธรรมชาติเพื่อการบริโภคและพัฒนาอาชีพ (เห็ดตับเต่า) จำนวนเงิน 19,000 บาท

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

24 กรกฎาคม 2023

ประชุมคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ จังหวัดแพร่

วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดแพร่ และนายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช กรรมการ, นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร กรรมการและเลขานุการ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดแพร่ ประชุมคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดแพร่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

21 กรกฎาคม 2023

สัญจรพบสมาชิกกลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล

นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด สัญจรพบสมาชิกกลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีภูมิ ต.แม่คำมี อ.เมืองแพร่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

20 กรกฎาคม 2023

เยี่ยมชม “โตร้านค้าและธุรกิจฟาร์มควาย”

ลงพื้นที่เยี่ยมชม “โตร้านค้า” ตั้งอยู่ที่ 335 ม.5 บ้านแม่หละ ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ เจ้าของกิจการคือ ครูจิตรา สถิตย์เกียรติ เป็นสมาชิกสหกรณ์ ได้ใช้บริการสินเชื่อประเภทเงินกู้พิเศษอาชีพเสริมเพิ่มรายได้สมาชิกประเภท(พส.)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

18 กรกฎาคม 2023

เยี่ยมชมสวนกระบองเพชร “แคคตัสบ้านตะวัน”

ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนกระบองเพชร “แคคตัสบ้านตะวัน” ณ ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่ เจ้าของสวนคือ นางวรรณี สายยืด เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้ใช้บริการสินเชื่อประเภทเงินกู้ เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจจนปัจจุบันประสบผลสำเร็จในการทำธุรกิจสวนกระบองเพชร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

18 กรกฎาคม 2023

ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16

นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 พร้อมคณะ เยี่ยมชมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

11 กรกฎาคม 2023

เข้ารับการอบรม “ระบบบริหารจัดการสำนักงานอัจฉริยะ” Smart Office บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้มีโครงการจัดจ้าง บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Smart Office)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

07 กรกฎาคม 2023

ประชุมประจำเดือน คณะกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

นายธีระวิทย์ ภิญโญ เป็นประธานการประชุมประจำเดือน คณะกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

07 กรกฎาคม 2023
1 3 4 5 10
ติดต่อสหกรณ์ฯ