ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

10 ธันวาคม 2023

เข้าร่วมการอบรม “ระบบบริหารจัดการสำนักงานอัจฉริยะ” Smart Office

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานฯ พร้อมด้วย
คณะกรรมการชุดที่ 63 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
เข้าร่วมการอบรม “ระบบบริหารจัดการสำนักงานอัจฉริยะ” Smart Office
เพื่อนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ภายในการทำงาน ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร
ลดขั้นตอนการทำงาน และเสริมความรวดเร็วในการทำงานยิ่งขึ้น
ณ ห้องประชุมพระเพื่อน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

27 พฤศจิกายน 2023

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ประจำเดือนพฤศจิกายน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 สหกรณ์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63
ประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของสหกรณ์
ประจำเดือนพฤศจิกายน พิจารณาจ่ายสวัสดิการต่างๆ พิจารณาอนุมัติคำขอกู้ของสมาชิก
โดยมีนายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธาน ฯ เป็นประธานในที่ประชุม
ณ ห้องประชุมพระเพื่อน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

26 พฤศจิกายน 2023
1 2 3 4 12
ติดต่อสหกรณ์ฯ