วารสารฉบับที่ 3 ประจำปี 2566 (เดือนมิถุนายน 2566 – สิงหาคม 2566)

วารสารฉบับที่ 3 ประจำปี 2566 (เดือนมิถุนายน 2566 – สิงหาคม 2566)

กองบรรณาธิการ: นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์, นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์, นายวิโรจน์ เวียงจันทร์,
นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์,นายดิเรก คุ้มเนตร, นางสาวอุบลรัตน์ แดงงาม

กรรมการที่ปรึกษา: คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 63

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

11 กันยายน 2023

วารสารประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565

วารสารประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 “วันวิสาขบูชา, วันพืชมงคล, สหกรณ์เปิดให้สมาชิกขอรับทุนการศึกษาบุตร, แก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้65, สส.สท.ขยายเวลารับสมัครสมาชิก”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

26 พฤษภาคม 2022

วารสารประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565

วารสารประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565 “สงกรานต์สุขสันต์, สส.อค.พร. กอง 1 จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564, สส.อค.พร.กอง 2 และ สส.สท. เปิดรับสมาชิกตามเกณฑ์ และการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

22 เมษายน 2022

วารสารประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565

วารสารประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติงาน 65, แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ 64, สส.อค.พร. กองที่ 2 เปิดรับสมัครกรณีพิเศษ”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

07 เมษายน 2022

วารสารประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

วารสารประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 “รับเสด็จสมเด็จพระกษิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, วันสหกรณ์แห่งชาติ”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

10 มีนาคม 2022

วารสารประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565

วารสารประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565 “สวัสดีปีใหม่ ปีขาล 2565, สวัสดีคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 62, วิธีลงทะเบียนใช้งาน Mobile App พร้อมวิธี Reset Password”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

24 กุมภาพันธ์ 2022

วารสารประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

วารสารประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 “5 ธันวา มหาราช อบรมสัมมนาผู้แทนสมาชิก ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สสอคพร กอง 2 ขยายเวลารับสมัครกรณีพิเศษ”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

28 มกราคม 2022

วารสารประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

วารสารประจำเดือน พฤศิจกายน พ.ศ.2564 “เปิดให้ลงทะเบียนขอใช้งาน Mobile App ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ แจ้งรายชื่อสมาชิกมารับเงินค้างจ่าย”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

28 มกราคม 2022
1 2 3
ติดต่อสหกรณ์ฯ