ประกาศการจัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา 2567

ยื่นขอรับสวัสดิการ ครั้งที่ 1
วันที่ 4 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 67
ได้รับสวัสดิการ วันที่ 30 สิงหาคม 67
ยื่นขอรับสวัสดิการ ครั้งที่ 2
วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 67
ได้รับสวัสดิการ วันที่ 29 พฤศจิกายน 67

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

04 เมษายน 2024

ประกาศ การจัดสรรทุนการศึกษาแก่สมาชิกประจำปี 2567

ปริญญาตรี ทุนละ 2,500 บาท
ปริญญาโท ทุนละ 4,000 บาท
ปริญญาเอก ทุนละ 5,000 บาท

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

01 กุมภาพันธ์ 2024
ติดต่อสหกรณ์ฯ