แจ้งปิดปรับปรุงระบบเน็ตเวิร์คชั่วคราว

เนื่องจากสหกรณ์ฯ จะดำเนินการปรับปรุงระบบเน็ตเวิร์คในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ฯ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลและปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาระบบสำรองข้อมูลและโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ฯ เพื่อป้องกันกรณีเกิดปัญหาระบบล่ม

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

28 กันยายน 2022

ประกาศ หยุดทำการ 1 วัน

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2564 ได้อนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการได้กำหนดให้มีการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ระหว่าง วันที่ 7-9 กรกฎาคม พ.ศ.2565 จึงขอหยุดทำการเป็นเวลา 1 วันคือ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

05 กรกฎาคม 2022

ประกาศ หยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 17/2565 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2565 ให้สหกรณ์ฯ หยุดทำการเป็นกรณีพิเศษตามประกาศมติคณะรัฐมนตรีในวันศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2565 , วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2565 และ วันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2565

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

05 กรกฎาคม 2022

ประกาศ ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 62 ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2565 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2565 มีมติให้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์จากเดิมร้อยละ 0.50 ต่อปี เป็นร้อยละ 0.75 ต่อปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

05 กรกฎาคม 2022

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สินมั่นคง

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 62 ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2565 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2565 มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สินมั่นคง
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

05 กรกฎาคม 2022
ติดต่อสหกรณ์ฯ