ประกาศ การจัดสรรทุนการศึกษาแก่สมาชิกประจำปี 2567

ปริญญาตรี ทุนละ 2,500 บาท
ปริญญาโท ทุนละ 4,000 บาท
ปริญญาเอก ทุนละ 5,000 บาท

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

01 กุมภาพันธ์ 2024

เงินฝากออมทรัพย์สินสงเคราะห์

ออมเลยวันนี้ เงินฝากออมทรัพย์สินสงเคราะห์ เพื่อชำระเงินสงเคราะห์คงสภาพการเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ให้กับสมาชิกก่อนเป็นอันดับแรก

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

09 ตุลาคม 2023
ติดต่อสหกรณ์ฯ