สหกรณ์ฯ จัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้จัดสวัสดิการทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นบุตรของสมาชิก เพื่อการเป็นช่วยส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

18 เมษายน 2022
ติดต่อสหกรณ์ฯ