เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดประกาศและแบบฟอร์มการสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่าง

และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

20 มีนาคม 2024

แบบสำรวจความพึงพอใจสวัสดิการ

ด้วยฝ่ายสวัสดิการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด จะดำเนินการสำรวจระดับความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสวัสดิการ ปี 2567 ที่สหกรณ์ฯ มอบให้แก่สมาชิก เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้มาปรับปรุงแนวทางการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น
ซึ่งการปรับปรุงจะต้องอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ดังนั้น สหกรณ์ฯ
จึงขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถาม โดยขอให้ข้อมูลตามความเป็นจริง

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

12 มีนาคม 2024
1 4 5 6 7
ติดต่อสหกรณ์ฯ