สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ประสาน สพม.แพร่ แก้ไขหนี้ครู

นายธีระวิทย์​ ภิญโญ ประธานฯ​ มอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ประกอบด้วย นายทวี มะทะ กรรมการและเลขานุการ นายดิเรก คุ้มเนตร นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ นายวิโรจน์ เวียงจันทร์ นายนิคม มะยาระ และ นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ กรรมการ เข้าหารือกับ นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่และคณะ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดแพร่

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

06 กรกฎาคม 2024
ติดต่อสหกรณ์ฯ