แบบสำรวจความพึงพอใจสวัสดิการ

ด้วยฝ่ายสวัสดิการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด จะดำเนินการสำรวจระดับความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสวัสดิการ ปี 2567 ที่สหกรณ์ฯ มอบให้แก่สมาชิก เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้มาปรับปรุงแนวทางการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น
ซึ่งการปรับปรุงจะต้องอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ดังนั้น สหกรณ์ฯ
จึงขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถาม โดยขอให้ข้อมูลตามความเป็นจริง

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

12 มีนาคม 2024
ติดต่อสหกรณ์ฯ