ประกาศการจัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา 2567

ยื่นขอรับสวัสดิการ ครั้งที่ 1
วันที่ 4 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 67
ได้รับสวัสดิการ วันที่ 30 สิงหาคม 67
ยื่นขอรับสวัสดิการ ครั้งที่ 2
วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 67
ได้รับสวัสดิการ วันที่ 29 พฤศจิกายน 67

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

04 เมษายน 2024
ติดต่อสหกรณ์ฯ