เจ้าหน้าที่การเงิน

1.  รับฝากเงินฝากทุกประเภท
2.  ถอนเงินฝากทุกประเภท
3.  เปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภท
4.  ปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภท
5.  รับซื้อหุ้น
6.  รับชำระหนี้ทุกประเภท
7.  รับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน
8.  รับเงินทุกประเภท
9.  จ่ายเงินทุกประเภทโดยให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์การจ่าย มติคณะกรรมการก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง
10.  ตรวจสอบรายละเอียดในใบฝากเงินถอนเงินให้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง
11.  รับเช็คชำระหนี้จากทุกหน่วยงาน
12.  สรุปงานประจำวัน
13.  จ่ายถอนหุ้นสมาชิก
14.  พิมพ์เช็คกรณีสมาชิกถอนเงินประสงค์ขอรับเป็นเช็ค
15.  เปลี่ยนแปลงการเพิ่มลดเงินฝากตามคำร้องของสมาชิก
16.  ออกใบเสร็จหักกลบชำระหนี้ประจำวัน เมื่อสมาชิกขอกู้ใหม่ และจัดพิมพ์
17.  จัดส่งใบเสร็จ และเอกสารที่เกี่ยวข้องของฝ่ายการเงิน
18.  เปลี่ยนแปลงการชำระหุ้น
19.  เปลี่ยนแปลงการชำระหนี้
20.  รวบรวมและเก็บรักษาต้นขั้วเช็คให้พร้อมที่จะตรวจสอบ (หลัก)
21.  เบิกเงินสดจากธนาคาร (หลัก)
22.  ฝากเงินสดคืนจากธนาคารเมื่อสรุปงานประจำวันเรียบร้อยแล้ว (หลัก)
23.  ประสานงานติดต่อกับสถาบันการเงินเพื่อต่อตั๋วสัญญาใช้เงิน และเป็นธุระในการชำระตั๋วทุกธนาคาร (หลัก)
24.  เป็นธุระประสานงานกับธนาคารในการทำธุรกรรมทางการเงิน (หลัก)
25.  บังคับคดี (หลัก)
26.  จัดซื้อเช็คทุกธนาคาร (หลัก)
27.  ชำระหนี้สถาบันการเงินอื่นที่สหกรณ์กู้ยืมมา (หลัก)
28.  ขับรถยนต์ในกิจการสหกรณ์ฯ  ปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้และบำรุงรักษารถยนต์อย่างเคร่งครัด
29.  ปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบงานสนับสนุนตามภารกิจงานของสหกรณ์
30.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ติดต่อสหกรณ์ฯ