เจ้าหน้าที่ธุรการ

  1. งานประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกหน่วยงาน
  2. งานพิมพ์หนังสือ
  3. งานลงทะเบียนรับหนังสือ
  4. งานเกษียนหนังสือ
  5. จัดส่งวารสารสหกรณ์ฯ และใบเสร็จรับเงินประจำเดือนให้สมาชิกบำนาญ
  6. ปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบงานสนับสนุนตามภารกิจงานของสหกรณ์ 
  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ติดต่อสหกรณ์ฯ