หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

1. เปิดสำนักงานในระบบงานสหกรณ์ในกรณีหัวหน้าฝ่ายการเงินไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
2. อนุมัติเปลี่ยนแปลงเกณฑ์เงินกู้กรณีพิเศษ
3. ระงับและยกเลิกการกู้ ในระบบงานหุ้น-หนี้ของฝ่ายสินเชื่อ
4. วิเคราะห์การให้กู้เงินแก่สมาชิก และสมาชิกที่ประสงค์ปรับโครงสร้างหนี้ คำนวณเกษียณบำนาญ (หลัก)
5. ตรวจตรา ควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อให้บังเกิดผลดี
6. ตรวจสอบคำขอกู้ เกี่ยวกับการถือหุ้น หนี้สิน และลายมือชื่อของสมาชิกที่ยื่นคำขอกู้พร้อมลงลายมือชื่อ กำกับการตรวจสอบ
7. ตรวจสอบสิทธิการขอกู้  ผู้ค้ำประกันและลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน (หลัก)
8. อนุมัติคำขอกู้ในระบบงานหุ้น – หนี้ ก่อนจ่ายเงินกู้ (หลัก)
9. ตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ในคำขอกู้เงินกู้พิเศษ รวบรวมส่งให้กรรมการเพื่อตรวจหลักทรัพย์
10. เป็นธุระตรวจสอบการทำจำนอง และพิมพ์ไถ่ถอนจำนองหลักทรัพย์เงินกู้พิเศษ (หลัก)
11. เก็บรักษาทะเบียนเงินกู้ งบหน้าจ่าย คำขอกู้ สัญญากู้ สัญญาค้ำทุกประเภทให้เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมให้ตรวจสอบทุกเมื่อ
12. ก่อนอนุมัติให้กู้ตรวจสอบสถานภาพการเป็นบุคคลล้มละลายของสมาชิก (หลัก)
13.  ตรวจสอบพิจารณามูลค่าของหลักประกันสินเชื่อ (หลัก)
14.  พิมพ์หนังสือ ร่างโต้ตอบหนังสือที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายสินเชื่อ
15.  รวบรวมคำขอกู้พิเศษ  เพื่อเตรียมออกตรวจหลักทรัพย์
16.  ตั้งสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินฌาปนกิจ (ฉฌ) ตามบันทึกขอตั้งสัญญาเงินกู้ ฉฌ
17.  แจ้งยอดจ่ายเงินกู้สามัญ และ แจ้งยอดหนี้เพื่อพิมพ์เช็คชำระหนี้ กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
18.  แจ้งผลการอนุมัติเงินกู้กับสมาชิกให้ทราบ  (หลัก)
19.  เปลี่ยนแปลงหลักประกันเงินกู้
20.  จัดส่งหนังสือยินยอมให้หักเงินจากต้นสังกัดทุกเดือน
21.  ดูแลแบบฟอร์มต่างๆ ด้านสินเชื่อ
22.  ขับรถยนต์ในกิจการสหกรณ์ฯ  ปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ฯ  ว่าด้วยการใช้และบำรุงรักษารถยนต์      อย่างเคร่งครัด
23.  ปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบงานสนับสนุนตามภารกิจงานของสหกรณ์
24.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ติดต่อสหกรณ์ฯ