หัวหน้าฝ่ายการเงิน

 1. เปิดสำนักงานในระบบงานสหกรณ์ (หลัก)
 2. รับฝากเงินฝากทุกประเภท
 3. ถอนเงินฝากทุกประเภท
 4. เปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภท
 5. ปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภท
 6. รับซื้อหุ้น
 7. รับชำระหนี้ทุกประเภท
 8. รับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน
 9. รับเงินทุกประเภท
 10. จ่ายเงินทุกประเภทโดยให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์การจ่าย มติคณะกรรมการก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง
 11. ตรวจสอบรายละเอียดในใบฝากเงินถอนเงินให้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง
 12. รับเช็คชำระหนี้จากทุกหน่วยงาน
 13. สรุปงานประจำวัน
 14. จ่ายถอนหุ้นสมาชิก
 15. จัดทำเอกสารการจ่ายเงินค่าตอบแทนต่าง ๆ
 16. ตรวจสอบยอดชำระเมื่อได้รับเงินจากหน่วยงานวันสิ้นเดือน
 17. ตรวจสอบยอดชำระเมื่อได้รับเงินจากกรมบัญชีกลางทุกหน่วย
 18. เก็บรักษาเช็ค
 19. จัดทำทะเบียนคุมเช็ค, เบิกเช็ค, ตรวจสอบความถูกต้องของการจ่ายเช็คทุกประเภท
 20. ส่งใบเสร็จสมาชิกที่โอนเงินมาชำระ
 21. จ่ายสินไหมมรณกรรม
 22. จัดทำเอกสารการขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ ค่าที่พัก
 23. จัดทำทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
 24. เก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวกับประกันภัยของสหกรณ์ทุกประเภท
 25. เก็บรักษาสัญญากู้ยืมเงินธนาคารและแหล่งอื่น
 26. ควบคุมการชำระหนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
 27. จัดพิมพ์งบหน้าจ่ายปันผลเฉลี่ยคืนสมาชิกที่ไม่มีบัญชีเงินฝาก
 28. นำเอกสารประกอบการลงบัญชีขออนุมัติผู้จัดการ และตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง ส่งให้ฝ่ายบัญชีตอนเช้าวันถัดไป (เอกสารการเงินทุกคน)
 29. จัดเก็บรวบรวมเอกสารการรับจ่ายเงินประจำวันให้ครบถ้วน ส่งให้ฝ่ายบัญชี
 30. ตรวจสอบต้นขั้วเช็คทุกธนาคาร
 31. จัดทำทะเบียนคุมเงินฝากประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน
 32. ช่วยจัดส่งใบเสร็จ และเอกสารที่เกี่ยวข้องของฝ่ายการเงิน
 33. จัดทำข้อมูลสรุปสมาชิกค้างชำระหนี้ประจำเดือนเสนอผู้จัดการทุกวันที่ 5 ของเดือน
 34. อายัดบัญชีเงินฝากตามคำสั่ง หรือมติคณะกรรมการ
 35. ปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบงานสนับสนุนตามภารกิจงานของสหกรณ์
 36. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ติดต่อสหกรณ์ฯ