เจ้าหน้าที่ธุรการ

1.  งานพิมพ์หนังสือ , งานร่างโต้ตอบหนังสือ
2.  งานเกษียนหนังสือ
3.  งานประกาศ , งานคำสั่งต่าง ๆ
4.  รับ และจัดทำสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
5.  งานเก็บรวบรวมเอกสาร แยกเรื่องหนังสือต่างๆ ของฝ่ายธุรการให้เป็นหมวดหมู่
6.  รับ และจัดทำหนังสือแสดงความจำนงการเปลี่ยนแปลงการผู้รับโอนประโยชน์
7.  รับ ทำการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และอื่น ๆ ของสมาชิก
8.  รับและจัดทำคำร้องต่าง ๆ จากสมาชิก ตรวจสอบความถูกต้องและดำเนินการตามคำร้องจนเสร็จสิ้น
9.  รับ และจัดทำในเรื่องการสมัครสมาชิกเข้าใหม่กรณีปกติ และสมาชิกสมทบ  ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และคุณสมบัติสมาชิกให้ครบถ้วน
10.  รับ และจัดทำในเรื่องสมาชิกโอนไปยังสหกรณ์อื่น ๆ  และสมาชิกจากสหกรณ์อื่นโอนเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ส่งเรื่องโอนสมาชิกดังกล่าวไปยังสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
11.  รับ และจัดทำในเรื่องการลาออกของสมาชิก  เป็นธุระจัดทำเอกสารกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม (ทุนสะสมสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม)
12.  รับ และจัดทำเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน กรณีสมาชิกลาออก , โอนไปยังสหกรณ์อื่น , สมาชิกเสียชีวิต
13.  จัดทำรายงานสมาชิกเสียชีวิตที่ติดภาระค้ำประกันทุกวันสิ้นเดือน เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น
13.  จัดทำบัตรสมาชิกตามระเบียบสหกรณ์
14.  ประกันชีวิตครอบครัวสมาชิก
15.  รับหนังสือแสดงความจำนง และดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกในระบบงานสหกรณ์ฯ
16.  รวบรวมหนังสือยินยอมหัก ณ ที่จ่ายของสมาชิกกรณีเข้าใหม่ ส่งให้ฝ่ายสินเชื่อนำส่งต้นสังกัดของสมาชิก
17.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
18.  ดูแล จัดทำ และดำเนินการกองทุนกรรมการดำเนินการ
19. ปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบงานสนับสนุนตามภารกิจงานของสหกรณ์ 
20. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ติดต่อสหกรณ์ฯ